Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

    Contact:

          Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion B, et.1, cam 10-12;         Tel. 021.222.76.21 sau 021.223.41.97 int.160 sau 214;

E-mail: sfphg@dgaspc-sector1.ro

Program de lucru cu publicul: Luni, Marţi, Joi:    08:30-14:00

Depunerea documentației necesare acordării dreptului la indemnizația de însoțitor sau la serviciile unui asistent personal se va realiza astfel:
–  prin intermediul poștei electronice: la adresa de email: registratura@dgaspc-sectorul1.ro, comunicare@dgaspc-sectorul1.ro;

–  prin intermediul poștei Române sau orice altă formă de curierat;

–  la Serviciul Registratură, Pavilionul C,  din Bd. Mareșal Averescu nr. 17, sector 1, București, de către beneficiarii care nu dispun de mijloace alternative de comunicare, după ce se prezintă în Pavilionul B, et. 1, cam. 10,12 pentru verificarea documentelor.
Acte necesare acordării dreptului la indemnizația de însoțitor/AP :

Toate documentele transmise prin poșta electronică/Poșta Română sau altă formă de curierat vor fi conformate cu originalul prin semnătură. În cazul prezentării la sediul instituției, vor fi prezentate și documentele în original.
Atenție!! Opțiunea de angajare pentru asistent personal se depune la sediul instituției personal de persoana cu handicap sau un membru al familiei și trebuie să reflecte voința persoanei cu handicap care are discernamant sau a reprezentantului legal numit prin hotărâre judecătorească, nu a membrilor familiei acesteia. Necesitatea angajării unui asistent personal se va constata prin anchetă socială. În cazul în care persoana cu handicap optează pentru angajarea unui asistent personal, aceasta trebuie să precizeze în opțiune persoana care urmează să fie angajată ca asistent personal.

Aceasta trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drtepturilor cu handicap, respectiv:
– are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
– persoanei propusă pentru angajare i se va efectua controlul medical la angajare;
– a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz;

În situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.
Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.
Asistentul personal are următoarele obligații principale:
– să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;
– să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
– să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de abilitare-reabilitare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
– să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
– să comunice instituției, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege. Asistentul personal al persoanei cu dizabilități are un program de 8 ore/zi și 40 ore/săptamână, iar atribuțiile specifice sunt stabilite de către șeful de serviciu, cu aprobarea directorului general, prin fișa de post.

Alte formulare:

Sari la conținut