Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Dispoziția 9997/ 15.11.2019

15 Nov 2019

DISPOZITIA NR.

 

Văzând Referatul nr. 1038/15.11.2019 întocmit de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane privind aprobarea organizării examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

            În temeiul prevederilor Partea a VI-a- Statutul funcționarilor publici, prevenderi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice- art. 618 alin. (22) din Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, coroborat cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și ale Dispoziției Primarului Sectorului 1 nr 3329/30.09.2019 privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 de către domnul Moțoc Vasile începând cu data de 01.10.2019;

 

DIRECTORUL GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

DISPUNE:

 

            Art. 1 – Se aprobă organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 la data de 18 decembrie 2019.

           

            Art. 2 – Anunțul privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, care cuprinde calendarul de desfășurare a examenului de promovare, condițiile de participare, conținutul dosarului de înscriere, precum și bibliografia de examen este Anexă la prezenta dispoziție.

 

Art. 3 – (1) Se constituie comisia de examen și comisia de soluționare a contestațiilor în următoarea componență:

a)      Comisia de examen:

Președinte:

Țâțan Mariana-director general adjunct protecția copilului

Membri:

Voicu Nicoleta Mioara-director general adjunct persoană și familie

Niță Victorița Daniela - director general adjunct economic

b)      Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte:

Prescură Doina Rozetty-șef serviciu

Membri:

Oreviceanu Simona-șef birou

Petre Marius - șef serviciu

 

(2) Secretariatul comisiei de examen și al comisiei pentru soluționarea contestațiilor se asigură de către doamna Duță Anca Oana, consilier în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane.

 

Art. 4 – Publicitatea examenului de promovare va fi asigurată de secretarul comisiei prin publicare/afișare la avizier, precum și pe pagina de internet a instituției.

 

Art. 5 – Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de examen precum și pentru cea desfășurată în cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii și secretarii acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

 Art. 6 – Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin afișare la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Serviciului Financiar Salarizare și personal membrilor și secretarului comisiilor.

 

Art. 7  Împotriva prezentei dispoziții se poate formula contestație în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

VASILE MOȚOC


 

 

ŞEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS                                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

             ŞI RESURSE UMANE                                                                                         CONSILIER JURIDIC

          SILVIA CRISTINA GÂJU

 

 

                                                                      


 

Întocmit,

Consilier Anca Oana Duță

 


Sari la conținut