Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

DOCUMENTE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

15 Apr 2014

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

1. Formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de către organizatorul concursului);

2. Copia actului de identitate (ACTUL VA FI PREZENTAT ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIEI CU ACESTA);

3.  Curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată anterior;

4. Copie recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la ultima instituţie de învăţământ absolvită; recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al candidatului (ACTUL VA FI PREZENTAT ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIEI CU ACESTA);

5. Copie fişă de evaluare a performanţelor profesionale individuale, dacă este cazul;

6. Cazierul juridiciar (se depune în original) sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul acestui document, candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

7. Adeverinţă medicală (se depune în original) care să ateste starea de sănătate corepunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

8. Copia certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie/sentinţă divorţ (ACTUL VA FI PREZENTAT ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIEI CU ACESTA);

9.  Copia diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (ACTUL VA FI PREZENTAT ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIEI CU ACESTA);

10. copie după actele de calificare şi autorizaţiile specifice pentru exercitarea profesiei/ meseriei/ calificării (exemplu: permis de conducere, autorizaţie liberă practică, asigurare profesională – malpraxis, etc.) - ACTUL VA FI PREZENTAT ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIEI CU ACESTA;

11. Copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (ACTUL VA FI PREZENTAT ŞI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII COPIEI CU ACESTA);

12. O fotografie recentă, tip paşaport (se depune în original).

            13. După caz, Declaraţie pe propria răspundere privind desfăşurarea în prezent a unei activităţi pe bază de contract individual de muncă sau altă formă de angajare.

            14. După caz, Declaraţie pe propria răspundere că au/nu au calitatea de pensionar.        

            15. Declaraţie pe propria răspundere că beneficiază/nu beneficiază de ajutor de şomaj.

 Copiile de pe acte se prezintă împreună cu originalul documentelor sau copii legalizate, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 

 

DATA LIMITĂ, ORA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE, LOCUL DE DEPUNERE, PERSOANELE ŞI DATELE DE CONTACT:

 

         Pentru participarea la concurs, dosarele se pot depune pînă la data de 29 APRILIE 2014, între orele 1000 şi 1600  (vineri 1000 – 1300), la secretarul comisiei de concurs, respectiv doamna Alexandru Elena,  având funcţia de  Şef Birou  în cadrul Biroului Resurse Umane Asistenţi Maternali Profesionişti, Asistenţi Personali, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, Pavilion F, mansardă, tel: 021.222.37.67  

TIPUL PROBELOR DE CONCURS

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante constă în 3 etape succesive, astfel:

         Selecţia dosarelor de înscriere

         Proba scrisă/proba practică

         Interviul

PROBA SCRISĂ

Constă în redactarea unei lucrări si/sau rezolvarea unor teste grilă

INTERVIU

Constă în testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor

PROBA PRACTICĂ

Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului

Şef Centru

Şef Centru

 

Şef Birou

Şef Birou

 

Inspector specialitate-toate specialităţile

Inspector specialitate-toate specialităţile

 

Referent – toate specialităţile

Referent – toate specialităţile

 

Educator puericultor

Educator puericultor

 

Medic

Medic

 

Kinetoterapeut

Kinetoterapeut

 

Asistent medical

Asistent medical

 

Infirmieră

Infirmieră

 

 

Îngrijitoare

Îngrijitoare

 

Îngrijitor

Îngrijitor

 

Spălătoreasă

Spălătoreasă

 

Muncitor calificat – toate specialităţile

Muncitor calificat – toate specialităţile

 

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

Muncitor necalificat (ajutor bucătar)

 

Şofer

Şofer

 

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII PROBELOR

Concursul se desfăşoară la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, după cum urmează:

SELECŢIA DOSARELOR: 06.05. 2014

PROBA SCRISĂ: 02.06.2014, începând cu ora 900

PROBA PRACTICĂ: 02.06.2014, începând cu ora 900

INTERVIUL: 12 - 13.06.2014, începând cu ora 900

Având în vedere numărul de posturi scoase la concurs, în funcţie de numărul de dosare participante la procedură şi ţinând cont de eventualele modificări ale programului de lucru, datele de susţinere a probelor de concurs pot suferi modificări.

Informaţiile privind eventualele modificări privind datele de susţinere a probelor de concurs vor fi anunţate şi afişate la sediul angajatorului, candidaţilor revenindu-le obligaţia de informare.

Sari la conținut