Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Noutăți

Informații privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă conform OUG Nr.63/2022

15 Jun 2022
Alte noutăți

Acordarea tichetelor sociale emise pe suport electronic pentru persoanele care au domiciliul/ reședința pe raza sectorului 1

Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane şi familii, denumite în continuare beneficiari care sunt identificați fără a fi nevoie de a depune vreo cerere, de către instituțiile competente:

  • pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei (identificați de Casa Națională de Pensii Publice);
  • persoanele - copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei (identificați de Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială București);
  • familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare și la alocația pentru susținerea familiei în baza legii nr.277/2010, cu modificările și completările ulterioare(identificați de Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială București).

  Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane şi familii, denumite în continuare beneficiari care pot solicita acordarea sprijinului material, prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere:

 I. familiile cu cel puțin doi copii în întreținere și familiile monoparentale, altele decât beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei sau de ajutor social ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, în acest caz cererea va fi însoțită de actele de identitate, de actele care să ateste componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal:

 a) carte de identitate;

b)certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiei;

c) certificatul de căsătorie;

d) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;

e) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

f) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;

g) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;

h) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

i) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, pentru situaţia prevăzută la art. 12 alin. (3), respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;

j) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;

k) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

l) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei: hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, certificatul de deces al părintelui.

* Model cerere

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin venituri care se iau în calcul, se înţeleg:

 a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii

 b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;

 c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de  pensii şi casele de pensii sectoriale;

d)  venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

e) indemnizaţia de acomodare acordată în baza Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

g) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 h) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art. 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

 i) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

j) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;k) venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

l) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

m) venituri din premii şi jocuri de noroc, definite la art. 108 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

 n) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care întâmpină dificultăți în completarea cererii se vor adresa Biroului Alocații din str. Bd. Mareșal Averescu Nr. 17, corp. F, parter. Tel.: 021.222.99.83; 021.223.41.90/94/ 97/ int.107.

Documentele se depun la Serviciul Registratură Relații cu Publicul, în timpul programului de lucru, sau la adresa de e-mail: registratura@dgaspc-sectorul1.ro

 

II. Persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare- cererea

 Persoanele care întâmpină dificultăți în completarea cererii se vor adresa Serviciului Rezidențial Adulți din str. Bd. Mareșal Averescu Nr. 17, corp. B, parter. Tel.: 021.223.41.90/94/ 97/ int.103.

Documentele se depun la Serviciul Registratură Relații cu Publicul, în timpul programului de lucru, sau pe adresa de e-mail: registratura@dgaspc-sectorul1.ro

Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei şi se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari enunțate anterior, din prezenta ordonanţă de urgenţă. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. În cazul persoanelor fără adăpost, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se face de către Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. la primărie şi vor fi distribuite prin grija acesteia, pe bază de tabel nominal, care se transmite ulterior Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.

Sari la conținut