Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Model Adeverinta

22 Mar 2016

Anexa  nr.1

 

Denumire angajator

Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)

Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr.de înregistrare

Data înregistrării

 

 

                                           ADEVERINŢĂ

 

 

          Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na..............................., posesor al B.I./C.I........................., seria.................., nr.................., CNP................................., a fost/este angajatul ......................, în baza actului administrativ de numire nr..................;/contractului individual de muncă/, cu normă întreagă/cu timp parţial de..........ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat  în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr......../.........................  , în funcţia/meseria/ocupaţia de 1........................................

          Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel .2..................... , în specialitatea.......................

          Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl./d-na............................................. a dobândit:

- vechime în muncă: .....................ani........luni.......zile

- vechime în specialitatea studiilor: ....................ani.............luni..........zile.

          Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

 

Nr.

crt

Mutaţia

intervenită

Data

Meseria/funcţia/ocupaţia cu

indicarea clasei/gradaţiei

profesionale

Nr. şi data actului pe baza

căruia se face

înscrierea şi temeiul legal

 

 

 

 

 

 

În perioada lucrată a avut..........................zile de concediu medical şi ................... concediu fără plată.

În perioada lucrată, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/ i s-a aplicat sancţiunea disicplinară.................................

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.

 

 

 

Data                                          Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3,

 

                                                Semnătura reprezentantului legal al angajatorului,

 

                                                Ştampila angajatorului

 

 

 

1  - prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii

2   -  se va indica nivelul de studii (mediu /superior)

3  - persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii   

 

 

 

Sari la conținut