Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Organizarea examenului de promovare la finalul perioadei de debut

11 Jan 2016
 

DISPOZIŢIA NR.


Având în vedere

Nota de informare nr. 30213/17.11.2015 emisă în atenția conducărilor compartimentelor;

Nota de informare nr. 32228/07.12.2015 emisă în atenția conducătorilor compartimentelor;

Referatele de evaluare întocmite de șefii ierarhici, privind promovarea salariaților la finalul perioadei de debut;

Referatul întocmit de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane;

Ținând seama de faptul că doamna Udrea Luminița-infirmieră și doamna Manea Paula Ileana-infirmieră au fost angajate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 prin renunțarea la posturile ocupate de către alți candidați declarați admiși, fapt ce a condus la modificarea datei de angajare;

Luând în considerare prevederile

Legii nr. 284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificări și completări;

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;

Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificări și completări,

În temeiul prevederilor

art. 8 alin. 1 din Anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări, coroborat cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;


DIRECTORUL GENERAL AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1


DISPUNE:


Art. 1 La data de 27 ianuarie 2016, ora 10:00 se organizează examenul pentru promovarea salariaților la finalul perioadei de debut, conform anunțului din Anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta Dispoziție.


Art. 2 Se constituie comisia de examinare și comisia pentru soluționarea contestațiilor, în următoarea componență:


comisia de examinare:

Coman Mariana-director general adjunct Protecția Copilului, Persoanei și Familiei;

Romas Valeria-șef birou în cadrul Modulului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brăduț;

Mateeaș Mariana -reprezentant Sindicatul SANITAS.


comisia pentru soluționarea contestațiilor:

Iorgulescu Elena Steluța-șef birou în cadrul Modulului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Alexandra;

Căpraru Nicoleta-șef centru în cadrul Casei de tip familial Sf. Constantin

Dumitrescu Mariana -reprezentant Sindicatul SANITAS.


Secretariatul comisiilor va fi asigurat de doamna Bichir Daniela, referent superior în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane.


Art. 3 (1) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

(2) La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare la finalul perioadei de debut, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite, conform alin. (1).

(3) Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

(4) În cadrul examenului de promovare, fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

b) abilităţi de comunicare;

c) capacitate de sinteză;

d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

(5) Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut la alin. (4).

(6) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

Art. 4 Examenul de promovare la finalul perioadei de debut se desfășoară și cu respectarea procedurii interne aprobate prin Dispoziția nr. 3119/09.06.2015.


Art. 5 Se aprobă formularul pentru înscrierea la examenul de promovare la finalul perioadei de debut, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta dispoziție.


Art. 6 Prezenta dispoziție se afișează la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Pavilion F etaj II și parter precum și pe pagina de internet, se comunică persoanelor nominalizate la art. 2 și Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, în vederea ducerii la îndeplinire potrivit competențelor ce le revin.

 

ANEXA NR. 2 LA DISPOZIȚIA NR.


DIRECTOR GENERAL

DĂNUȚ IOAN FLEACĂ
FORMULAR

CERERE

participare examen promovare
Subsemnatul/a----------------------------------------------------având funcția de --------------


-----------------------------în cadrul -------------------------------------------, vă rog să


aprobați participarea la examenul de promovare la finalul perioadei de debut,


organizat la data de 27.01.2016..Data                                                                                                            Semnătura

 

ANUNŢ


În conformitate cu prevederile art. 41 indice 1 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificări și completări,

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 publică

ANUNȚUL


privind organizarea examenului de promovare la finalul perioadei de debut, pentru salariații încadrați în funcții de natură contractuală, după cum urmează:


DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI:


27 ianuarie 2016 ora 10:00, pentru proba scrisă

la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din București, Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17.


BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU EXAMEN:


este următoarea:


1.Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări.

Tematica:

Principalele atribuții ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului

Structura organizatorică orientativă

Funcțiile Direcției generale de asistență socială și protecția copilului

Atribuțiile directorului executiv

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Tematica:

Capitolul I-domeniul de aplicare și principii generale

Capitolul II-normele generale de conduit profesională a personalului contractual

Capitolul III-coordonarea și controlul aplicării normelor de conduită profesională pentru personalul contractual.


MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI:


Pentru participarea la examenul de promovare, candidații depun cerere, conform formularului aprobat, în perioada 11.01.2016-19.01.2016.


Examenul constă în susținerea unei probe scrise pentru toate posturile.


În cadrul examenului de promovare, pentru proba scrisă, fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.


La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.


În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

b) abilităţi de comunicare;

c) capacitate de sinteză;

d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

 

Sari la conținut