Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Asistent Personal Profesionist

Date de contact

Adresa
B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, Pavilion B, etaj 1, camera 10
Tel
021.223.41.97 int. 159, 160, 214
E-mail
sfphg@dgaspc-sector1.ro

Asistența personală profesionistă

ASISTENTUL PERSONAL PROFESIONIST

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată care asigură la domiciliul său îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri ori realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie, pe baza nevoilor acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Persoane care nu pot fi asistent personal profesionist
 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvărşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 • persoana care sufera de boli transmisibile;
Procedura de atestare a asistentului personal profesionist

Condiţiile pentru obţinerea atestatului de asistent personal profesionist

 • Îngrijirea și protecția persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat se poate asigura de către un asistent personal profesionist, altul decât soțul/soția, sau rudele în linie dreaptă.
 • Persoana care doreşte să devină asistent personal profesionist adresează o cerere de atestare către Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului în a cărei rază are domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

ACTE necesare pentru solicitarea atestatul de Asistent Personal Profesionist:

 • Cererea persoanei care doreşte să devină asistent personal profesionist,  în care se va menţiona în mod obligatoriu:
 • numărul de persoane adulte cu handicap grav sau accentuat pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiţii optime, conform standardelor minime obligatorii,
 • disponibilitatea de a îngriji persoane adulte cu handicap infectate HIV sau bolnave SIDA,
 • precum şi motivaţia pentru care doreşte să devină asistent personal profesionist
 • Actele de stare civilă;
 • Dovada absolvirii învăţământului general obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
 • O scurtă prezentare a sa, precum şi a persoanelor cu care locuieşte, menţionând numele şi prenumele, data naşterii acestora şi gradul de rudenie/tipul de relaţie cu solicitantul, precum şi acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuieşte pentru activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
 • Adeverinţe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
 • Titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinţei, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/ persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
 • Declaraţie pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfăşoare activitatea de asistent personal profesionist;
 • Certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist  ( emis de un furnizor acreditat de formare profesională).

Personalul de specialitate din cadrul Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap, preia cererile și actele doveditoare depuse la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,  în scopul obținerii atestatului de asistent personal profesionist și certifică conformitatea cu originalul a documentelor.

Drepturile asistentului personal profesionist:
 • contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcție de valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap;
 • salariul de bază stabilit potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 •  anumite sporuri, după cum urmează:

– spor de 15% calculat la salariul de bază, pentru suprasolicitare      neuropsihică  şi condiţii de muncă deosebite;

– spor de 15% calculat la salariul de bază, dacă aveți în îngrijire şi protecţie cel puţin două persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;

– spor de 25% calculat la salariul de bază, dacă persoana pe care o aveți în îngrijire este infectată cu HIV ori bolnavă de SIDA.

 • consiliere şi sprijin din partea specialiştilor noștri, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;
 • decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare şi masă, în cazul în   care vă deplasați în afara localității de domiciliu în interesul persoanei cu dizabilități, în condiţiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
 • transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 448/2006.
Obligatiile asistentului personal profesionist:
 • să participe anual la instruirea organizată de angajator;
 • să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau accentuat;
 • să presteze pentru adultul cu handicap grav sau accentuat toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul individual de servicii;
 • să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere adultul cu handicap grav sau accentuat şi să nu abuzeze fizic, psihic ori moral de starea acestuia;
 • să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică ori socială a adultului cu handicap grav sau accentuat şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.
Bază legislativă

Documente utile/legislație:

 • Hotărârea de Guvern nr. 548 din 27 iulie 2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist
 • Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1069 din 13 februarie 2018 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist
 • LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Formulare:
 • cerere de evaluare în vederea eliberării atestatului de asistent personal profesionist;
 • cerere de evaluare initiala in vederea eliberarii atestatului de asistent personal profesionist.

Ultimele noutăți

Sari la conținut