Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Stejarel

Date de contact

Adresa
Str. Nazarcea, nr.22, sector 1, București
Tel
021.317.89.05
E-mail
cabr.stejarel@dgaspc-sectorul1.ro

DESPRE NOI

Centrul de Abilitare și Reabilitare Persoane Adulte cu Dizabilități ȘTEJĂRELeste un centru de tip rezidențial care are rolul de a asigura la nivelul sectorului prin serviciile furnizate (găzduire, asistență medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupațională, petrecerea timpului liber, socializare), aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială a persoanelor cu dizabilități, prin creșterea șanselor recuperării și reintegrării în familie ori în comunitate și de a acorda sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea persoanei cu dizabilități.

Accesarea serviciului social

Persoana cu dizabilităţi/reprezentantul legal al acesteia sau altă persoană interesată va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la Registratura D.G.A.S.P.C. sector 1, însoţită de următoarele documente:

 • Copie de pe Certificatul  de încadrare în grad şi tip de handicap;
 • Cererea de admitere în centru, semnată de beneficiar/reprezentantul legal;
 • Copii de pe actele de identitate: B.I./C.I.
 • Copii de pe certificatele de naştere, de căsătorie, hotărâre de divorţ sau certificat de divorţ şi de pe actul de identitate ale persoanei care solicită admiterea, ale părinţilor, ale copiilor, ale soţului sau soţiei (după caz), ori ale reprezentanţilor şi susţinătorilor legali ai acestuia;
 • Declarație privind lipsa susţinătorilor legali (declaraţie notarială a solicitantului din care să reiasă că acesta nu are copii sau întreţinători legali); dacă aceştia există, trebuie să prezinte declaraţii notariale cu motivele pentru care nu pot îngriji persoana şi să ataşeze acte doveditoare.
 • Evaluarea medico-socială a persoanei cu handicap, realizată de unitatea spitalicească şi de serviciul public de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Acte doveditoare privind veniturile:
  • adeverinţă de salariu;
  • cupon de pensie (în cazul pensionarilor);
  • documente doveditoare privind situaţia locativă (copia actului de proprietate a locuinţei sau a actului în baza căruia persoana locuieşte la adresa respectivă: a contractului vânzare – cumpărare, copia actului de donaţie, copia actului de moştenire, copia contractului de închiriere);
  • ultimul talon de pensie;
  • copii de pe hotărâri judecătoreşti actualizate, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia celor care solicită admiterea;
 • Raportul de anchetă socială;
 • Investigaţii paraclinice /analize medicale recente:  Radiografie pulmonară interpretată, test HIV (solicitat persoanelor cu vârsta până la 70 de ani), Ag HBs, ex. coproparazitologic);
 •  Dovadă de la medicul de familie că poate frecventa colectivitatea şi nu are boli infecto-contagioase;
 •  Adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate a persoanei precum şi tratamentele urmate;
 • Copii ale hotărârilor judecătoreşti actualizate, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane, în favoarea sau în obligaţia celui care solicită admiterea (copie a contractului vânzare-cumpărare între persoana care solicită internarea şi unul dintre copii sau alţi susţinători legali-după caz), copie act de donaţie, copie act de moştenire, copie act închiriere.
Beneficiari

Categorii de beneficiari:

 1. Persoane cu domiciliul pe raza administrativ –teritorială a Sectorului 1
 2. persoane cu certificat de handicap valabil, pentru care Comisa de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap Sector 1 a stabilit măsură de protecție;
 3. persoane cu handicap care nu se poate gospodări singure, fiind dependente de serviciile sociale de bază;
 4. persoane cu handicap fără întreţinători legali sau aceştia nu pot să le asigure protecţia şi îngrijirea datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor de familie;
 5. persoane cu handicap care necesită îngrijire medicală permanentă, care nu poate fi acordată la domiciliu.

Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. Acesta se încheie între centru/furnizorul acestuia şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia.

În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului, se încheie angajament de plată cu acestea.

Servicii oferite
 • Asistenţă socială;
 • Consiliere psihologică;
 • Servicii de abilitare și reabilitare;
 • Terapie ocupatională;
 • Activități de  petrecere a timpului liber, socializare;
 • Asistenţă medicală curentă şi terminală;
 • Găzduire, hrănire, îngrijire şi igienă personală;
 • Siguranţă şi accesibilitate în comunitate;
Baza legislativă
 • Legea nr.292/2011 legea asistenței sociale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilpr persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin Nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi*)
 •  
 • HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Hotărârea de Guvern Nr. 1253/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
Activitățile specifice desfășurate în cadrul centului

Beneficiarele sunt încurajațe să întreprindă activităţi în afara centrului, să cunoască şi să utilizeze serviciile din comunitate: poştă şi comunicaţii, transport, educaţie, servicii medicale şi de recuperare, servicii de îndrumare vocaţională, în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale. Șeful de centru planifică, împreună cu personalul și beneficiarii periodic activităţi de socializare cu membrii comunităţii, pentru a promova contactele sociale şi pentru a sensibiliza comunitatea cu privire la nevoile şi viaţa beneficiarilor.

Centrul promovează un model familial de ingrijire a persoanei beneficiare. De asemenea îngrijirea medicală acordată în cadrul centrului contribuie la reducerea presiunii asupra asistenței medicale primare și ambulatorie.

Beneficiarelor li se asigură securitatea si sănătatea si sunt monitorizate de către personal specializat (medicul de unitate, medicul de familie, medicul specialist, medicul curant, dupa caz).

De asemenea serviciile în cadrul centrului sunt asigurate de către personal specializat ( medic, asistenti medicali, kinetoterapeut, maseor, asistent social, psiholog, imfimiere și personal administrativ).

Adresa /Harta:

 Str. Nazarcea, nr.22, sector 1, Bucuresti.     

 tel/fax: 0213178905

 e-mail: cabr.stejarel@dgaspc-sectorul1.ro;

Ultimele noutăți

Sari la conținut