Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf Vasile

date de contact

Adresa
Str. Barbu Delavrancea, nr.17, sector 1, București
Tel
021.222.09.202
E-mail
sf.vasile@gmail.com

DESPRE NOI

Centrul de Îngrijire șu Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități SF VASILE este un centru de tip rezidențial care are rolul de a asigura la nivelul sectorului prin serviciile furnizate (găzduire, asistență medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupațională, petrecerea timpului liber, socializare), aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială a persoanelor cu dizabilități, prin creșterea șanselor recuperării și reintegrării în familie ori în comunitate și de a acorda sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea persoanei cu dizabilități.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Vasile are ca scop principal asigurarea de ingrijiri socio-medicale pentru persoanele incadrate intr-un grad de handicap, adaptate nevoilor acestora, in scopul integrării sau reintegrării sociale a acestora, precum şi in scopul dezvoltării potenţialului funcţional restant.

Accesarea serviciului social

 Condiţii de acces/admitere în centru:

            Persoana cu dizabilităţi/reprezentantul legal al acesteia sau altă persoană interesată va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la Registratura D.G.A.S.P.C. sector 1, însoţită de următoarele documente:

 • Copie de pe Certificatul  de încadrare în grad şi tip de handicap;
 • Cererea de admitere în centru, semnată de beneficiar/reprezentantul legal;
 • Copii de pe actele de identitate: B.I./C.I.
 • Copii de pe certificatele de naştere, de căsătorie, hotărâre de divorţ sau certificat de divorţ şi de pe actul de identitate ale persoanei care solicită admiterea, ale părinţilor, ale copiilor, ale soţului sau soţiei (după caz), ori ale reprezentanţilor şi susţinătorilor legali ai acestuia;
 • Declarație privind lipsa susţinătorilor legali (declaraţie notarială a solicitantului din care să reiasă că acesta nu are copii sau întreţinători legali); dacă aceştia există, trebuie să prezinte declaraţii notariale cu motivele pentru care nu pot îngriji persoana şi să ataşeze acte doveditoare.
 • Evaluarea medico-socială a persoanei cu handicap, realizată de unitatea spitalicească şi de serviciul public de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Acte doveditoare privind veniturile:
  adeverinţă de salariu;
  cupon de pensie (în cazul pensionarilor);
  adeverinţă de venit eliberată de organele financiare teritoriale;
  adeverinţă de la primăria de domiciliu cu proprietăţile deţinute şi veniturile obţinute de persoană şi de familie;
  documente doveditoare privind situaţia locativă (copia actului de proprietate a locuinţei sau a actului în baza căruia persoana locuieşte la adresa respectivă: a contractului vânzare – cumpărare, copia actului de donaţie, copia actului de moştenire, copia contractului de închiriere);
  ultimul talon de pensie;
  – copii de pe hotărâri judecătoreşti actualizate, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia celor care solicită admiterea;
 • Raportul de anchetă socială;
 • Investigaţii paraclinice /analize medicale recente:  Radiografie pulmonară interpretată, test HIV (solicitat persoanelor cu vârsta până la 70 de ani), Ag HBs, ex. coproparazitologic);
 •  Dovadă de la medicul de familie că poate frecventa colectivitatea şi nu are boli infecto-contagioase;
 •  Adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate a persoanei precum şi tratamentele urmate;
 • Copii ale hotărârilor judecătoreşti actualizate, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane, în favoarea sau în obligaţia celui care solicită admiterea (copie a contractului vânzare-cumpărare între persoana care solicită internarea şi unul dintre copii sau alţi susţinători legali-după caz), copie act de donaţie, copie act de moştenire, copie act închiriere.

Admiterea in Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Vasile se face avându-se în vedere următoarele criterii:

 • persoana are domiciliul pe raza administrativ –teritorială a Sectorului 1 de cel puțin 6 luni, conform HCL Sector 1;
 • poseda certificat de handicap valabil
 • nu se poate gospodări singură, fiind dependentă de serviciile sociale de bază;
 • nu are întreţinători legali sau aceştia nu pot sa-i asigure protecţia şi îngrijirea datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor de familie;
 • nu realizează venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea unui trai decent în comunitate;
 • nu are locuinţă;
 • necesită îngrijire medicală permanentă, care nu poate fi acordată la domiciliu

Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. Acesta se încheie între centru/furnizorul acestuia şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului, se încheie angajament de plată cu acestea. Angajamentul de plată face parte integrantă din contract. Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor contractului. Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.

 În CIA PAD Sf Vasilesunt admise persoane cu handicap mental, fizic şi handicap asociat.

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  decide admiterea în centru având în vedere atât criteriile de eligibilitate sociale şi/sau medicale de mai sus, cât şi ţinând cont de locurile disponibile. Persoana cu dizabilităţi are dreptul să fie îngrijită şi protejată într-un centru din localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa.

 În cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu dizabilităţi nu pot fi asigurate în condiţiile prevăzute in prezentul Regulament, aceasta poate fi îngrijită şi protejată într-un centru aflat în altă unitate administrativ-teritorială.

Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu dizabilităţi este îngrijită şi protejată.

Beneficiari

Categorii de beneficiari:

 • Persoane cu domiciliul pe raza administrativ –teritorială a Sectorului 1
 • persoane cu certificat de handicap valabil, pentru care Comisa de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap Sector 1 a stabilit măsură de protecție;
 • persoane cu handicap care nu se poate gospodări singure, fiind dependente de serviciile sociale de bază;
 • persoane cu handicap fără întreţinători legali sau aceştia nu pot să le asigure protecţia şi îngrijirea datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor de familie;
 • persoane cu handicap care necesită îngrijire medicală permanentă, care nu poate fi acordată la domiciliu.

Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. Acesta se încheie între centru/furnizorul acestuia şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia.

În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului, se încheie angajament de plată cu acestea.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Vasile sunt persoanele adulte cu dizabilităţi cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 care necesită servicii specializate de recuperare şi îndeplinesc criteriile de admitere.

Capacitatea centrului este de 40 de locuri.

Servicii oferite
 • Asistenţă socială;
 • Consiliere psihologică;
 • Servicii de abilitare și reabilitare;
 • Terapie ocupatională;
 • Activități de  petrecere a timpului liber, socializare;
 • Asistenţă medicală curentă şi terminală;
 • Găzduire, hrănire, îngrijire şi igienă personală;
 • Siguranţă şi accesibilitate în comunitate;
Baza legislativă
 • Legea nr. 292/2011 legea asistenței sociale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilpr persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin Nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi*)
 • HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Hotărârea de Guvern Nr. 1253/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
Activitățile specifice desfășurate în cadrul centului

Beneficiarele sunt încurajațe să întreprindă activităţi în afara centrului, să cunoască şi să utilizeze serviciile din comunitate: poştă şi comunicaţii, transport, educaţie, servicii medicale şi de recuperare, servicii de îndrumare vocaţională, în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale. Șeful de centru planifică, împreună cu personalul și beneficiarii periodic activităţi de socializare cu membrii comunităţii, pentru a promova contactele sociale şi pentru a sensibiliza comunitatea cu privire la nevoile şi viaţa beneficiarilor.

Centrul promovează un model familial de ingrijire a persoanei beneficiare. De asemenea îngrijirea medicală acordată în cadrul centrului contribuie la reducerea presiunii asupra asistenței medicale primare și ambulatorie.

Beneficiarelor li se asigură securitatea si sănătatea si sunt monitorizate de către personal specializat (medicul de unitate, medicul de familie, medicul specialist, medicul curant, dupa caz).

De asemenea serviciile în cadrul centrului sunt asigurate de către personal specializat ( medic, asistenti medicali, kinetoterapeut, maseor, asistent social, psiholog, imfimiere și personal administrativ).

Adresa /Harta:

      Str. Barbu Delavrancea, nr.17, sector 1, Bucuresti.

      tel/fax: 021/222.09 202

      e-mail: sf.vasile@gmail.com;      

GALERIE FOTO

Ultimele noutăți

Sari la conținut