Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Phoenix

Date de contact

Adresa
B-dul Luptătorilor, nr. 40, sector 1, București
Tel
021/667.04.75
E-mail
centrul.phoenix@dgaspc-sector1.ro

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL CENTRULUI:

Luni- Vineri:  08:00 – 16:00

Despre noi

              Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Phoenix Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Phoenix este o componentă funcţională a Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului – sector 1, înființat în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 240/ 2020.

Este un serviciu social de tip centru de zi care cuprinde servicii sociale pentru protejarea şi acordarea de servicii de terapie ocupațională, servicii psihologice și de asistență socială, de recuperare medicală a beneficiarilor în vederea prevenirea autoexcluderii tinerilor cu handicap, din viaţa socială a comunităţii, resocializarea acestora prin actul cultural, cel distractiv-recreativ, activităţi de promovare a sănătăţii etc.

Beneficiari

               Grupul țintă al serviciului social îl reprezintă persoanele adulte cu dizabilități (psihic/fizic/asociat), provenite din comunitatea sectorului 1

Accesarea serviciului social

                Pentru accesarea serviciilor Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități-Phoenix se depune o cerere tip fizic sau on-line de către persoana cu dizabilități/reprezentantul legal al persoanei  cu dizabilități la Registratura D.G.A.S.P.C. Sector 1, B-dul Mareșal Averescu nr 17, pavilion F, in cadrul programului de lucru, de luni până vineri, între orele 8.00-16.00. sau on-line la adresa de email: registratura@dgaspc-sectorul1.ro.

Inainte de a depune cererea tip la registratura DGASPC Sector 1 este recomandat ca persoana cu  dizabilități/reprezentantul legal al acestuia să viziteze și să ia la cunoștință despre serviciile oferite de către Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități- Phoenix din B-dul Luptătorilor, nr 10, Sector 1, Bucuresti.

Cererea   va fi însoțită la depunere de:

a) Copie de pe actele de identitate și stare civilă ale beneficiarului, după caz;

b) Copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, după caz;

c) Copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap a beneficiarului, în termen de valabilitate, PIS, PIRIS;

d) Copie decizie pensie (urmaș sau invaliditate), după caz;

e) Ultimul talon de pensie sau adeverință de venit, din care să reiasă că realizează/nu realizează venit (ANAF);

f) Scrisoare medicală de la medicul psihiatru sau medicul de familie, din care să reiasă diagnostic și tratament;

g) Hotărârea de punere sub interdicție judecătorească, dacă este cazul;

Baza legislativă

                  Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități-Phoenix functionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de:

I.Legislaţie primară:

– Legea asistenței sociale nr.292/ 2011 ;

– Ordinul nr.82/2019, publicat in Monitorul Oficial 100bis din 8 februarie 2019, privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități – Anexa 7;

– Legea 448/2006 ” Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”;

– Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

– Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

– Legea 515/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

– Hotărârea de Guvern Nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

– Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

– Hotărârea 1175/2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013;

– Ordinul nr. 73/2005 emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei  privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;

II. Legislaţie secundară

– Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

– Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;

– Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Activitățile specifice desfășurate în cadrul centrului

(I)   Persoanele adulte cu dizabilități beneficiază în funcție de nevoile identificate și de recomandări, de:

1. activități de evaluare psihologică,

2. abilitare și reabilitare, la sediul centrului, în spațiile special amenajate, prin:

– sesiuni de kinetoterapie,

consiliere psihologică;

– terapie psihologică individuală de tip comportamental;

terapie psihologică de grup de tip comportamental;

– activitate educațională prin care se susțin și se încurajează abilitățile de autoîngrijire ale beneficiarilor

3. sprijin pentru ca beneficiarii să-și dezvolte nivelul de educație și să-și consolideze abilitățile practice și comportamentele sociale adecvate

4. activități de integrare și participare socială și civică, desfășurate în comunitate, prin:

–  implicarea în activități sportive, 

–  participarea la activități de recreere și petrecere a timpului liber (vizite, excursii).

Date de contact

Adresa /Harta:

B-dul Luptătorilor, nr. 40 , sector 1, Bucuresti.

tel/fax: 021/667.04.75;

e-mail: centrul.phoenix@dgaspc-sector1.ro

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL CENTRULUI:

  • Luni- Vineri:  08:00 – 16:00

Ultimele noutăți

Sari la conținut