Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Un Pas Impreuna

Date de contact

Adresa
B-dul Mareşal Averescu, nr.17, sector 1, Pavilion D, sector 1, București
Tel
021.230.05.57; 021.223.41.90, INT 302
E-mail
unpasimpreuna@dgaspc-sectorul1.ro

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL CENTRULUI:

Luni- Vineri:  08:00 – 16:00

Despre noi

              Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități- Un Pas Împreună este o componentă funcţională a Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului – sector 1, înființat în baza  Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr 351/18.11.2004, urmare desfășurării proiectului RO 4616 SS 84 – „Un pas Împreună”, în perioada decembrie 2004 – noiembrie 2008, incluzând şi perioada de sustenabilitate.

Serviciul social Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități Un Pas Împreună (Cod CAEN – 8899 – CZ-D-I) funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități- Un Pas Împreună oferă persoanelor cu dizabilităţi servicii de recuperare, reabilitare și reinserție socială, familiilor acestora servicii de suport, consiliere, informare şi de asigura activitățile specifice nevoilor persoanelor cu dizabilități, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, dezvoltarea potențialului personal și prevenirea instituționalizării.

Integrarea socială a acestor adulți și reducerea spitalizarii lor pe termen lung sunt obiectivele principale ale noastre si sunt  realizate prin mijloace educaţionale şi informaţionale specifice celor utilizate pentru promovarea bunăstării psihice şi fizice, de o echipă multidisciplinară de psihologi, asistenți sociali şi educatori.

Beneficiari

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Un Pas Împreună, sunt:

 • adulții cu handicap psihic şi mental sau cu istoric psihiatric cu domiciliul in Bucuresti, sectorul 1;
 • persoanele cu dizabilităţi cu domiciliul în alt sector şi care au acceptul D.G.A.S.P.C. de sector să plătească serviciile oferite de către Centrul de zi „Un pas Împreună” din sectorul 1, conform cheltuielilor aprobate anual prin H.C.L. Sector 1.
Accesarea serviciului social

Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele:

Acte necesare:

 • Cerere de înscriere olografă şi depusă de către solicitant la Registratura D.G.A.S.P.C. Sector 1;
 • copie C.I. si copie C.H.,,

După ce depune cererea, potenţialul beneficiar va fi contactat de către Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap care va efectua o evaluare complexă a persoanei în cauză şi trimite către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  dosarul în vederea instituirii  măsurii de protecţie. Măsura de protecţie va fi comunicată către S.R.A., C.Z. şi potenţialului beneficiar / tutore. Până la instituirea măsurii de protecţie, potenţialul beneficiar poate fi consiliat şi informat în cadrul centrului. După evaluarea iniţială se va completa contractul de servicii sociale în 3 exemplare, care se va semna pe un an calendaristic, urmând ca după expirarea acestuia, dacă beneficiarul/aparţinătorul legal doreşte prelungirea contractului, acesta se poate prelungi printr-un act adiţional.

Totodată, pot accesa serviciile sociale în cadrul Centrului de zi pentru persoane cu dizabilități „Un pas Împreună” beneficiarii de servicii din sistemul rezidenţial din structura D.G.A.S.P.C. Sector 1, conform planului de servicii.

Cererea  va fi însoțită la depunere de:

a) Copie de pe actele de identitate și stare civilă ale beneficiarului, după caz;

b) Copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, după caz;

c) Copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap a beneficiarului, în termen de valabilitate, PIS, PIRIS;

d) Copie decizie pensie (urmaș sau invaliditate), după caz;

e) Ultimul talon de pensie;

f) Scrisoare medicală de la medicul psihiatru sau medicul de familie, din care să reiasă diagnostic și tratament;

g) Hotărârea de punere sub interdicție judecătorească, dacă este cazul;

i) Dispoziție de tutelă/curatelă instituită de Autoritatea Tutelară sau hotărâre judecătorească, după caz.

Baza legislativă

                  Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități-Un Pas Împreună functionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de:

I.Legislaţie primară:

– Legea asistenței sociale nr.292/ 2011 ;

– Ordinul nr.82/2019, publicat in Monitorul Oficial 100bis din 8 februarie 2019, privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități – Anexa 7;

– Legea 448/2006 ” Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”;

– Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

– Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

– Legea 515/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

– Hotărârea de Guvern Nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

– Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

– Hotărârea 1175/2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea                  sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013;

– Ordinul nr. 73/2005 emis de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei  privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;

II. Legislaţie secundară

– Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

– Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;

– Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Activitățile specifice desfășurate în cadrul centrului

Integrarea socială a acestor adulți și reducerea spitalizarii lor pe termen lung sunt obiectivele principale ale noastre si sunt  realizate prin mijloace educaţionale şi informaţionale specifice celor utilizate pentru promovarea bunăstării psihice şi fizice, de o echipă multidisciplinară de psihologi, asistenți sociali şi educatori.

Centrul de zi oferă servicii de consiliere, informare şi educaţie atât persoanelor cu dizabilităţi, aparţinătorilor cât şi membrilor comunităţii care solicită ajutorul nostru sau se află în raza acţiunilor centrului.

 • Activităţile creative, recreative, instructiv-educative şi activităţile de creştere a autonomiei individuale susţinute de către specialiştii noştri conferă persoanelor persoanelor cu dizabilități o şansă în plus în vederea integrării lor în societate pe termen lung.
 • Serviciile oferite de câtre experţii noştri sunt:
 • servicii de consiliere și informare:
 • grupuri de consiliere și support,
 • consiliere psihologică și psihoterapie,
 • consiliere psihologică individuală și de grup pentru aparținători,
 • psihoeducație,
 • advocacy.
 • servicii sociale:
 • activități creative (ateliere de creație și terapie ocuptională)
 • activități recreative (dans, sah, tenis de masa, jocuri interactive, vizionare filme, etc.)
 • activități instructiv-educative (grupuri de cultură generală, meloterapie, etc.)
 • activități de creștere a autonomiei (ateliere culinare, activități gospodărești, etc)

Serviciile oferite permit exersarea abilităţilor, deprinderilor şi dezvoltarea potenţialului individual în mediul său firesc de viaţă şi ajută la reinserţia socială.

Date de contact

        Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități-Un Pas Împreună

 • Adresa:  B-dul Mareşal Averescu, nr.17, sector 1, Pavilion D, sector 1, București
 • Telefon: 021.230.05.57; 021. 223.41.90, INT 302, e-mail: unpasimpreuna@dgaspc-sectorul1.ro;

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL CENTRULUI:

 • Luni- Vineri:  08:00 – 16:00

Ultimele noutăți

Sari la conținut