Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Încadrare în Grad de Handicap – ADULȚI

Date de contact

Adresa
Bdul. Mareșal Averescu nr.17, Pavilion B, Camera 2, Sector 1, București
Tel
021.223.41.90 021.223.41.94 (int.292, 149)
E-mail
evaluarehandicapadulti@dgaspc-sectorul1.ro

 1. ATRIBUȚII
  • evaluare complexă a persoanei adulte în scopul încadrării în grad de handicap/orientării profesionale/ acordării  măsurii de protecție;
 2. CATEGORII DE BENEFICIARII
  • Persoanele adulte care solicită:
  1. evaluarea complexă a persoanei adulte în scopul încadrării în grad de handicap;
  2. obținerea unui certificat de handicap cu amendamentul art.58 sau 59 din Legea nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice, pentru persoanele încadrate în grad de handicap permanent;
  3. evaluarea complexă a persoanei adulte în scopul acordării unei măsuri de protecţie în regim rezidențial într-un centru/la asistent personal profesionist;
  4. evaluarea complexă a persoanei adulte în scopul acordării unei măsuri privind desfășurarea de activități ocupaționale în centre de zi;
  5. evaluarea complexă a persoanei adulte în scopul obținerii unui certificat de orientare profesională;
  6. evaluarea persoanei adulte care solicită atestarea ca asistent personal profesionist.
 3. ETAPELE SOLUȚIONĂRII
1. DEPUNEREA DOSARULUI ȘI STABILIREA EVALUĂRII COMPLEXE MEDICO-PSIHO-VOCAȚIONALĂ
 1. Anunț important pentru persoanele adulte cu handicap care trebuie să se prezinte la reevaluare

Pentru asigurarea continuității prestațiilor sociale, persoanele care solicită reevaluarea încadrării în grad de handicap, trebuie să depună documentația cu 60 de zile înainte de expirarea valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap.

DATA se regăsește înscrisă în anexa certificatului de încadrare în grad de handicap, secțiunea termen de revizuire.

 ACTELE necesare reevaluării sunt menționate la secțiunea documentația cu care se va prezenta la revizuire.

ATENȚIE!

DEPUNEREA DOCUMENTELOR SE FACE PE BAZĂ DE PROGRAMARE LA NUMERELE:

Centrală: 021.223.41.90 021.223.41.94 (int.292 sau 149); 

Direct: 021.222.77.73.

NERESPECTAREA TERMENULUI DE DEPUNERE, DUCE LA PIERDEREA ACORDĂRII CU CONTINUITATE A PRESTAȚIILOR SOCIALE, ACESTEA URMÂND A FI ACORDATE CU LUNA URMĂTOARE CELEI ÎN CARE S-A ELIBERAT CERTIFICATUL DE HANDICAP.

Persoanele  care solicită încadrarea/reîncadrarea în grad de handicap se vor programa telefonic la următoarele numere de telefon:

 • centrală: 021.223.41.90 021.223.41.94 (int.292, 149); 
 • direct: 021.222.77.73 sau prin e-mail la adresa:

evaluarehandicapadulti@dgaspc-sectorul1.ro.

Cererea şi actele doveditoare pot fi  depuse spre înregistrare de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă.

Cererea și actele doveditoare pot fi depuse spre înregistrare prin următoarele metode:

 • la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 1, Bucureşti, Bld. Mareșal Averescu, nr.17, Serviciul Registratură personal sau folosind orice formă de curierat;
 • în baza programăriila Pavilionul B, camera 2, Serviciul Evaluare Complexă Persoane  Adulte cu Handicap și Monitorizare; 
 • transmiseîn format pdf sau jpg, lizibil la adresa de e-mail: 

             evaluarehandicapadulti@dgaspc-sectorul1.ro.

   *   Documentul  transmis în format electronic carenu este lizibil nu poate fi luat în  considerare.

Fiecare email prin care se solicită încadrarea în grad de handicap, pe lângă documentele necesare încadrării, trebuie să conțină (obligatoriu) și cererea de încadrare în grad de handicap, care va fi înregistrată prin Serviciul Registratură din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, urmând ca îÎn termen de 5 zile lucrătoare, ce decurg începând cu următoarea zi de la primirea e-mailului inițial, persoana în cauză să primească răspuns prin care îi este confirmată primirea documentației.

După repartizarea cererii de către Directorul General Adjunct al Direcției Persoană și Familie, Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap și Monitorizare, solicitantul urmează a fi contactat telefonic pentru a primi un răspuns asupra:

 • datei și orei planificată la care urmează a se prezenta (dacă persoana este deplasabilă) în vederea evaluării medico-psiho-vocaționale în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap și Monitorizare din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;
 • documentelor necesare în vederea completării dosarului (în cazul unui dosar incomplet) pentru încadrare într-un grad de handicap.
2. DOCUMENTE  NECESARE ÎNCADRĂRII ÎN GRAD ȘI TIP DE HANDICAP

Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele:

 1. cerere-tip de evaluare complexă DOC;
 2. document de identitate;
 3. documente medicale:
 • referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
 • scrisoare medicală-tip  DOC de la medicul de familie, în situaţia primei    prezentări la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap și Monitorizare (SECPAHM) sau în cazul unei agravări;
 • copia biletelor de externare, dacă este cazul;
 • investigaţii paraclinice solicitate de S.E.C.P.A.H.M., conform legislației în vigoare;

d) ancheta socială, obligatorie, efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;

e) În funcție de statutul socio-profesional:

 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat;
 • copie decizie de pensionare și copie talon de pensie, recent;
 • în cazul persoanelor fără venit adeverinţă (A.N.A.F) conform căreia persoana nu  realizează venituri;
 • adeverință de elev.

ATENȚIE!

* Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar să aibă: număr de ieșire, data, parafa și semnătura medicului, precum și ștampila unității în care medicul își desfășoară activitatea.

* Dacă examenul psihologic se realizează în cadrul unui Cabinet Psihologic Individual, este obligatoriu ca acesta să conțină timbrul profesional emis în anul în curs, cu marca „COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA”.

3. OPIS-uri CU DOCUMENTAȚIA NECESARĂ ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP DUPĂ AFECTARE

OPIS Addison (doc)

4. ACTE NECESARE OBȚINERII UNUI CERTIFICAT DE HANDICAP CU AMENDAMENTUL ART.58/59 DIN LEGEA NR.263/2010 PRIVIND SISTEMUL DE PENSII PUBLICE, PENTRU PERSOANELE ÎNCADRATE ÎN GRAD DE HANDICAP PERMANENT
 1. Cerere-tip DOC;
 2. Act de identitate;

În funcție de statutul socio-profesional:

 1. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat;
 2. Copie decizie de pensionare invaliditate (cu mențiunea datei de revizuire) și copie talon de pensie, recent;
 3. În cazul persoanelor fără venit adeverinţă (A.N.A.F) conform căreia persoana nu realizează venituri;
 4. Copie primul certificat de încadrare în grad de handicap;
 5. Copie certificat de încadrare în grad de handicap permanent.
5. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR ÎN VEDEREA OBȚINERII UNEI MĂSURI DE PROTECȚIE ÎN REGIM REZIDENȚIAL

Internarea reprezintă o măsură cu titlu de excepţie pentru persoanele din Sectorul 1, care se fac pe baza Dispoziţiei Directorului General al Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, avându-se în vedere îndeplinirea criteriilor de prioritate şi a dosarului de internare:

 1. necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;
 2. nu se poate gospodări singură;
 3. este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;
 4. nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.

Admiterea se realizează în funcţie de numărul de locuri disponibile la momentul solicitării persoanelor vârstnice și/sau adulte cu dizabilități.

Cererea de internare împreună cu documentele menționate în OPIS, este depusă la Registratura instituției și este repartizată Serviciului Rezidențial Adulți de către Directorul General Adjunct – Direcția Persoană și Familie.

Depunerea documentației necesare acordării serviciilor sociale în centrele rezidențiale pentru adulți se va realiza astfel:

-prin intermediul poștei electronice;

-la adresa de email: registratura@dgaspc-sectorul1.ro, comunicare@dgaspc-sectorul1.ro

-prin intermediul poștei Române sau orice altă formă de curierat;

-la Serviciul Registratură, din Bd. Mareșal Averescu nr. 17, sector 1, București, de către beneficiarii care nu dispun de mijloace alternative de comunicare, după ce se prezintă în Pavilionul B, et. 1, cam. 9 pentru verificarea documentelor.

În cazul solicitării admiterii într-un centru pentru persoane cu dizabilități:

Cererea privind admiterea într-un centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități, repartizată Serviciului Rezidențial Adulți prin rezoluție de către directorul general adjunct, împreună cu documentele doveditoare menționate în OPIS va fi înaintată S.E.C.P.A.H.M. – pentru evaluarea complexă a situației socio-psiho-medicale și propunerii măsurii de protecție specială, care va fi stabilită prin Decizie a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1.

Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi documentelor la S.E.C.P.A.H.M.;

În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză;

S.E.C.P.A.H.M. va înainta C.E.P.A.H. Sector 1 raportul de evaluare complexă a persoanei cu propunerea de găzduire în sistem rezidențial şi dovadă eliberată prin care se atestă că acesteia nu i s-a putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;

Pentru persoanele din altă unitate administrativ-teritorială dovada va fi eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilități, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;

Ulterior, S.S.C. va înainta Serviciului Rezidențial Adulți  Decizia  Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 cu privire la măsura de protecție specială stabilită, împreună cu cererea, documentele și evaluările specialiștilor, care au stat la baza stabilirii respectivei măsuri.

Odată cu întocmirea Referatului de aprobare(pentru admiterea în serviciul social destinat persoanelor vârstnice)/primirea Deciziei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 (pentru admiterea în serviciul social destinat persoanelor adulte cu dizabilități), consilierul din cadrul Serviciului – asistent social/psiholog va elabora Dispoziția de aprobare a admiterii/respingere în cadrul centrelor rezidențiale a beneficiarilor în centrele rezidenţiale aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asitenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sau în cadrul serviciilor rezidențiale private/ONG ale căror costuri sunt decontate de către DGASPC Sector 1.

 Dispoziția de aprobare/respingere a admiterii în cadrul centrelor rezidențiale avizată de către consilierul juridic și aprobată de către Directorul General este comunicată solicitantului și serviciului rezidențial în cadrul căruia a fost aprobată admiterea.

6. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR ÎN VEDEREA OBȚINERII UNEI MĂSURI PRIVIND DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI OCUPAȚIONALE ÎN CENTRE DE ZI

Internarea reprezintă o măsură cu titlu de excepţie pentru persoanele din Sectorul 1, care se fac pe baza Dispoziţiei Directorului General al Direcției  Generale deAsistențăSocială și Protecția Copilului Sector 1, avându-se în vedere îndeplinirea criteriilor de prioritate şi a dosarului de internare:

 1. necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;
 2. nu se poate gospodări singură;
 3. este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;
 4. nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.

Admiterea se realizează în funcţie de numărul de locuri disponibile la momentul solicitării persoanelor vârstnice și/sau adulte cu dizabilități.

Cererea de internare împreună cu documentele menționate în OPIS, este depusă la Registratura instituției și este repartizată Serviciului Rezidențial Adulți de către Directorul General Adjunct – Direcția Persoană și Familie.

Depunerea documentației necesare acordării serviciilor sociale în centrele rezidențiale pentru adulți se va realiza astfel:

-prin intermediul poștei electronice;

-la adresa de email: registratura@dgaspc-sectorul1.ro, comunicare@dgaspc-sectorul1.ro

-prin intermediul poștei Române sau orice altă formă de curierat;

-la Serviciul Registratură, din Bd. Mareșal Averescu nr. 17, sector 1, București, de către beneficiarii care nu dispun de mijloace alternative de comunicare, după ce se prezintă în Pavilionul B, et. 1, cam. 9 pentru verificarea documentelor.

În cazul solicitării admiterii într-un centru pentru persoane cu dizabilități:

Cererea privind admiterea într-un centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități, repartizată Serviciului Rezidențial Adulți prin rezoluție de către directorul general adjunct, împreună cu documentele doveditoare menționate în OPIS va fi înaintată S.E.C.P.A.H.M. – pentru evaluarea complexă a situației socio-psiho-medicale și propunerii măsurii de protecție specială, care va fi stabilită prin Decizie a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1.

Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi documentelor la S.E.C.P.A.H.M.;

În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză;

S.E.C.P.A.H.M. va înainta C.E.P.A.H. Sector 1 raportul de evaluare complexă a persoanei cu propunerea de găzduire în sistem rezidențial şi dovadă eliberată prin care se atestă că acesteia nu i s-a putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;

Pentru persoanele din altă unitate administrativ-teritorială dovada va fi eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilități, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;

Ulterior, S.S.C. va înainta Serviciului Rezidențial Adulți  Decizia  Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 cu privire la măsura de protecție specială stabilită, împreună cu cererea, documentele și evaluările specialiștilor, care au stat la baza stabilirii respectivei măsuri.

Odată cu întocmirea Referatului de aprobare(pentru admiterea în serviciul social destinat persoanelor vârstnice)/primirea Deciziei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 (pentru admiterea în serviciul social destinat persoanelor adulte cu dizabilități), consilierul din cadrul Serviciului – asistent social/psiholog va elabora Dispoziția de de aprobare a admiterii/respingere în cadrul centrelor rezidențiale a beneficiarilor în centrele rezidenţiale aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asitenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sau în cadrul serviciilor rezidențiale private/ONG ale căror costuri sunt decontate de către DGASPC Sector 1.

 Dispoziția de aprobare/respingere a admiterii în cadrul centrelor rezidențiale avizată de către consilierul juridic și aprobată de către Directorul General este comunicată solicitantului și serviciului rezidențial în cadrul căruia a fost aprobată admiterea.

7. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR ÎN VEDEREA OBȚINERII UNUI CERTIFICAT DE ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSOANELE ADULTE CU HANDICAP 

1.  act de identitate;

2.  certificat de încadrare în grad de handicap-copie xerox;

4.  ultima diplomă de studiicopie xerox;

5.  adeverință de salariat şi/sau de elev/student (dupa caz) – nu mai veche de 30 de zile;

6. decizie de pensionare invaliditate (cu specificarea datei de revizuireşi ultimul talon de pensiepentru pensionari de invaliditate gradul 3  – în copie xerox;

7. aviz pentru a desfășura activități profesionale – eliberat de medicul specialist în medicina muncii- în original;   

8. ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ATESTĂRII CA ASISTENT PERSONAL PROFESIONIST
 1. copii de pe actele de stare civilă;
 2. copie de pe dovada absolvirii învăţământului general obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
 3. o scurtă prezentare a sa, precum şi a persoanelor cu care locuieşte, menţionând numele şi prenumele, data naşterii acestora şi gradul de rudenie/tipul de relaţie cu solicitantul, precum şi acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuieşte pentru activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
 4. adeverinţe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
 5. copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinţei, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
 6. declaraţie pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfăşoare activitatea de asistent personal profesionist;
 7. copie a certificatului de calificare sau a certificatului de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist.
9.  TRANSMITEREA DOSARULUI CĂTRE SERVICIUL SECRETARIAT COMISII PENTRU A FI ÎNAINTAT COMISIEI DE EVALUARE PERSOANE ADULTE CU HANDICAP

În urma evaluării complexe, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap și Monitorizare transmite dosarul Serviciului Secretariat Comisii cuprinzând propunerea de:

 • încadrare/neîncadrare în grad de handicap;
 • obținerea unui certificat de handicap cu amendamentul art.58 sau 59 din Legea nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice, pentru persoanele încadrate în grad de handicap permanent;
 • acordarea unei măsuri de protecţie în regim rezidențial într-un centru/la asistent personal profesionist;
 • acordarea unei măsuri privind desfășurarea de activități ocupaționale în centre de zi;
 • obținerea unui certificat de orientare profesională;
 • atestarea ca asistent personal profesionist.

Serviciul Secretariat Comisii înaintează dosarul care cuprinde cererea, actele medicale depuse de solicitant, evaluarea medico-psiho-socială și propunerile specialiștilor din cadrul Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap și Monitorizare, Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, Sector 1, Bucureşti, pentru a dispune, după caz:

 • încadrare/neîncadrare în grad de handicap;
 • obținerea unui certificat de handicap cu amendamentul art.58 sau 59 din Legea nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice, pentru persoanele încadrate în grad de handicap permanent;
 • acordarea unei măsuri de protecţie în regim rezidențial într-un centru/la asistent personal profesionist;
 • acordarea unei măsuri privind desfășurarea de activități ocupaționale în centre de zi;
 • obținerea unui certificat de orientare profesională;
 • atestarea ca asistent personal profesionist.

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1, Bucureşti desfăşoară activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu handicap şi eliberează, după caz:

 • Certificat de încadrare/neîncadrare în grad de handicap;
 • Certificat de handicap cu amendamentul art.58 sau 59 din Legea nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice, pentru persoanele încadrate în grad de handicap permanent;
 • Certificat de orientare profesională;
 • Atestarea ca asistent personal profesionist;
 • Program individual de reabilitare şi integrare socială;
 • Hotărâre măsură de protecţie în regim rezidențial într-un centru/la asistent personal profesionist;
 • Hotărâre măsură privind desfășurarea de activități ocupaționale în centre de zi;
10. REEVALUARE

Pentru asigurarea continuității prestațiilor sociale, persoanele care solicită reevaluarea încadrării în grad de handicap, trebuie să depună documentația cu 60 de zile înainte de expirarea valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap.

DATA se regăsește înscrisă în anexa certificatului de încadrare în grad de handicap, secțiunea termen de revizuire.

ACTELE necesare reevaluării sunt menționate la secțiunea documentația cu care se va prezenta la revizuire

ATENȚIE!

DEPUNEREA DOCUMENTELOR SE FACE PE BAZĂ DE PROGRAMARE LA NUMERELE:

Centrală: 021.223.41.90 021.223.41.94 (int.292, 149); 

Direct: 021.222.77.73.

NERESPECTAREA TERMENULUI DE DEPUNERE, DUCE LA PIERDEREA ACORDĂRII CU CONTINUITATE A PRESTAȚIILOR SOCIALE, ACESTEA URMÂND A FI ACORDATE CU LUNA URMĂTOARE CELEI ÎN CARE S-A ELIBERAT CERTIFICATUL DE HANDICAP.

Pentru întrebări privind deciziile Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1, Bucureşti vă puteți adresa Serviciului Secretariat Comisii la următoarele numere de telefon:


Documente

Ultimele noutăți

Sari la conținut