Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Încadrare în Grad de Handicap – COPII

Date Contact

Adresa
Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion B, cam 4, Sector 1, Bucureşti
Tel
021.223.41.91 sau 021.223.41.90/94/97 int.116
E-mail
evaluare.copii@dgaspc-sectorul1.ro

Domeniul de competenţă

 • evaluare complexă şi monitorizare copii cu dizabilităţi

Categorii de beneficiari

 • copii cu dizabilităţi, cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani, care necesită încadrare în grad de handicap și care domiciliază pe raza sectorului 1 , București
Servicii oferite (în conformitate cu atribuțiile enumerate la art. 19 din Hot. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru Protecția Copilului)
 • identifică copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învaţare şi adaptare socio-şcolară, care necesită încadrare într-un grad de handicap, în urma solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap;
 • efectuează ancheta socială la domiciliul copilului cu dizabilități
 • aplică managementul de caz al copilului cu dizabilitate, conform legislației în vigoare
 • întocmeste raportul de evaluare complexă;
 • planifică serviciile și intervențiile necesare, prin întocmirea planul de abilitare reabilitare a copilului cu dizabilităţi;
 • consiliază, informează și îndrumă familia/reprezentantul legal al copilului cu dizabilități, elaborând recomandări privind modalitățile de:
 • integrare socială și combaterea discriminării;
 • acces la servicii de recuperare, conform diagnosticului;
 • includerea în învățământul de masă, cu asistență psihopedagogică, sau învățământul special;
 • propune Comisiei de Protecţie a Copilului încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap;
 • urmăreşte realizarea planului de abilitare reabilitare a copilului cu dizabilităţi aprobat de Comisia pentru Protecția Copilului (CPC) prin monitorizări semestriale/anuale;
 • efectuează reevaluarea copiilor care necesită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap (la cererea părinţilor sau reprezentantului legal);
 • referă cazurile sau le orientează către alte servicii/instituții publice sau private, în funcție de informațiile din fișa de evaluare complexă

Etapele soluţionării cazului

1. ACTE NECESARE

1. Cerere (a se vedea tipizatul) – în original

Cererea se completează la sediul DGASPC de către reprezentantul legal al copilului sau online, după descărcarea formularului tip .

2. Certificat medical tip A5 -în original

-eliberat de către medicii de specialitate din unităţile abilitate de DSP să elibereze aceste certificate (link către unitățile abilitate să elibereze certificate medicale tip A5 pentru copii cu dizabilități), cu precizarea valabilităţii (între 3 luni şi 4 ani)

în cazul unui diagnostic multiplu, se emite un singur certificat medical tip A5 semnat de şeful unităţii sanitare în care lucrează medicii de specialitate care au evaluat copilul sau se emit mai multe certificate medicale tip A5, dacă medicii de specialitate lucrează în unităţi sanitare diferite

– în certificatul medical tip A5 se trec diagnosticul complet – boala principală, bolile asociate şi alte boli – şi codul de boală prevăzut de Clasificaţia internaţională a maladiilor, respectiv CIM-10

pentru afecțiunile grave, aflate pe lista Comisiei de Paliație, listate în Anexa 3 la Ordinul 1306/1883/2016 (a se vedea Anexa 3), medicul specialist trebuie să facă precizarea de ‘necesită îngrijiri medicale paliative’, astfel încât să se poată acorda valabilitatea certificatului de handicap  

până la vârsta de 18 ani.

3. Scrisoare medicală / referat de stare prezentă și/ sau investigații din anul în curs (după caz) – în original:

– pentru bolile aparatului respirator (astm bronsic)- OBLIGATORIU probe funcţionale respiratorii și chestionarul ACT privind controlul astmului (completat de către medicul pneumolog), scrisori medicale / bilete de ieșire din spital – din ultimele 12 luni;

– pentru bolile cardiace- OBLIGATORIU gradul de insuficienţă cardiacă – clasa NYHA și ecografie cardiacă;

– pentru tulburarile de auz- OBLIGATORIU audiograma ;

– pentru afecțiunile oftalmologice – OBLIGATORIU determinarea acuității vizuale (A.V) și a acuității vizuale cu corecție: VOD cc, VOS cc;

– pentru întârzierile mintale- determinarea coeficientului de dezvoltare (QD) până la vârsta de 3 ani și a coeficientului de inteligență (QI) peste vârsta de 3 ani;

– pentru tulburarile din spectrul autist/ autism infantil- OBLIGATORIU diagnosticul sa fie completat pe baza criteriilor medico – psihologice privind afectarea celor 4 paliere (socializare, limbaj, autoservire si motor) ;

-pentru mucoviscidoză – OBLIGATORIU forma clinică a bolii, stadiul evolutiv, complicații, recomandări;

– pentru distrofie musculară – OBLIGATORIU E.M.G. (electromiografie);

– pentru boală genetică – OBLIGATORIU cariotip sau scrisoare medicală de la medic specialist genetică medicală;

– pentru hidronefroză – OBLIGATORIU ECO renal – interpretat.

4. Acte medicale adiționale

– legate de boala de bază şi/sau complicaţii : scrisori medicale/bilete de externare, analize, investigații, teste genetice etc iar pt prima încadrare – bilet externare nou născut , scrisoare medicală de la debutul bolii – în copie ;

– pentru cazurile care necesită îngrijiri medicale paliative, OBLIGATORIU, planul de paliație întocmit de medicul de specialitate în care sunt consemnate nevoile de îngrijire paliativă ale copilului pe cele 4 dimensiuni : fizică, psiho-emoțională, socială și spirituală – în original.

5. Caracterizare de la terapeutul care lucrează cu copilul (dacă este cazul) – în original

-din care să reiasă tipul de terapie, perioada și frecvența, precum și obiectivele urmărite de terapeut, comportamentul copilului, ce poate să facă sau nu din punct de vedere cognitiv, motric, social, limbaj, autoservire etc.

6. Fișa medicală sintetică (a se vedea tipizatul) – în original

-tipizat completat de medicul de familie al copilului, în baza consultului bilanțului anual (are valabilitate 1 an de la data emiterii).

7. Fișa psihologică  (a se vedea tipizatul) – în original

-tipizat completat de către psihologi cu drept de liberă practică, cu atestat în psihologie clinică (are valabilitate 3 luni de la data emiterii);

– dacă examenul psihologic se realizează în cadrul unui Cabinet Psihologic Individual, este obligatoriu ca fișa să conțină timbrul profesional emis în anul în curs, cu marca „COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA”.

-evaluarea psihologică este obligatorie la prima încadrare, indiferent de diagnosticul și vârsta copilului

– În cazul copiilor cu dizabilităţi mintale, psihice şi asociate, precum şi în cazul copiilor cu HIV/SIDA şi boală canceroasă, evaluarea psihologică este obligatorie la fiecare reîncadrare în grad de handicap

8. Fișa psihopedagogică  (a se vedea tipizatul) – în original

-tipizat completat de către cadrul didactic care lucrează direct cu copilul în unităţile de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, dirigintele pentru învăţământul gimnazial şi liceal, în colaborare cu consilierul şcolar şi profesorul itinerant şi de sprijin, alţi profesionişti din echipa multidisciplinară

-are valabilitate pe tot parcursul anului școlar în curs

9. Adeverință de elev (preșcolar / școlar) – în original

10. Copie certificat de orientare școlară (dacă este cazul)

11. Copie după ultimul certificat și hotărâre de handicap (dacă este cazul)


12. Copie Sentință de divorț / de plasament / încredințare la unul dintre părinți (dacă este cazul)

13. Acordul celuilalt părinte privind încadrarea copilului în grad de handicap (în următoarele situații – divorț, cu exercitarea în comun a drepturilor părintești, separare, concubinaj)

14. Copie certificat naștere copil și copie carte de identitate copil (după 14 ani)

15. Copie certificat căsătorie / deces părinte  (dacă este cazul)

16. Copie acte identitate al ambilor părinţi sau al reprezentantului legal al copilului (valabil pe  Sectorul 1 – Bucureşti)

Documentele necesare dosarului pentru încadrare în grad de handicap se pot depune la sediul D.G.A.S.P.C sector 1, prin Serviciul Registratură, după verificarea de către un membru al Biroului Evaluare Complexă, sau online în format pdf sau jpg (poză) (cât mai lizibile posibil) la adresa de email evaluare.copii@dgaspc-sectorul1.ro .

Pentru fiecare email transmis cu documentele necesare, cererea de încadrare în grad de handicap va fi înregistrată prin Serviciul Registratură din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1, urmând ca în termen de cinci zile lucrătoare, ce decurge începând cu următoarea zi de la primirea e-mailului, persoana în cauză să primească răspuns, prin intermediul adresei de e-mail sau telefonic, asupra  datei și orei planificată la care urmează a se prezenta cu copilul în vederea evaluării în cadrul Biroului Evaluare Complexă din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 – București,  și în cazul unui dosar incomplet, vor fi solicitate documentele necesare în vederea  completării acestuia pentru obținerea încadrării într-un grad de handicap.

2. EVALUAREA

În urma evaluării complexe și a aplicării criteriilor biopsihosociale, se întocmește raportul de evaluare complexă, semnat de cei 4 specialiști (medic, psiholog, psihopedagog și asistent social) și de șeful Biroului, în care se propune gradul și tipul de handicap SAU neîncadrare, precum și valabilitatea certificatului de handicap.

3. SOLUȚIONARE CERERE

Întregul dosar va fi înaintat Comisiei pentru Protecția Copilului sector 1, cu propunerea încadrării în grad de handicap. 

În urma prezentării și analizei dosarului în cadrul ședinței C.P.C. se stabilește încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap și se eliberează o Hotărâre cu anexele:

 • Certificat de încadrare în grad de handicap pentru copii cu dizabilități
 • Plan de abilitare reabilitare a copilului cu dizabilităţi (PAR) sau planul individualizat de protecție (PIP), pentru copiii cu dizabilități și măsură de protecție.
4. ACORDAREA DREPTURILOR

      Solicitantul (reprezentantul legal al copilului) depune Certificatul de încadrare în grad de handicap (în copie), împreună cu alte acte solicitate, pentru acordarea drepturilor aferente gradului de handicap. Acesta va fi îndrumat către serviciile competente de acordare a drepturilor și prestațiilor aferente fiecărui grad de handicap, în momentul în care va intra în posesia certificatului de handicap.

5. REEVALUARE

Solicitantul (reprezentantul legal al copilului)  revine pentru obţinerea unui nou Certificat de încadrare în grad de dizabilitate cu 60 de zile înainte de data expirării Hotărârii anterioare.

Cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap.

Legislație generală/ specifică
 1. Ordinul nr.1306/1883/2016, pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora
 2. Ordinul de metodologie integrată nr. 1985/1305/5805/2016, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
 3. Ordinul nr.193/283/2017 din 28 februarie 2017, privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 1306/1883/2016, pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora
 4. Ordinul nr.1259/1906/2017 din 09 noiembrie 2017, privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 1306/1883/2016, pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora;
 5. Ordinul nr. 1491/2534/2018 din 20 decembrie 2018 privind modificarea și completarea anexei   nr. 1 la Ordinul nr. 1306/1883/2016, pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora;
 6. Hotărârea de Guvern nr.502/2017, privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului
 7. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare
 8. H.G.89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.268/2007;
 9. O.U.G. nr. 51/2017 din 29 iunie 2017, privind modificarea și completarea unor acte normative (modificări și completări la Legea nr. 448/2006)
 10. Ordinul 1472/20539/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1306/1883/2016, pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora
 11. Ordin 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului
 12. Legea nr. 1/2011 privind educația naţională, cu modificări și completări ulterioare
 13. O.M.E.C.T.S. 6552/13.12.2011
 14. Ordin nr. 5555 din  7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională
 15. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 16. Legea 257 din 30.09.2013 pentru modificarea si completarea Legii 272/2004
 17. Legea nr. 292/2011 privind sistemul naţional de asistenţă social
 18. Lege privind serviciile specializate integrate adresate persoanelor cu TSA / iulie 2010
 19. Ordinul nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
 20. Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea  metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice
 21. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al             Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
Formulare

Fişă medicală sintetică

Consultaţie bilanţ anual nr. …………./data …………………….

Fişă medicală sintetică

Numele şi prenumele copilului ………………………………………………………………………………………………….

Data naşterii ……………………………………………………………………………………………………………………………

Diagnosticul complet (formulat în baza bilanţului anual şi a certificatelor medicale actuale)

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………   Stadiu actual al bolii cronice(se bifează) 
 1……………………………………..□ debut □ evolutiv □ stabilizat □ terminal 
 2……………………………………..□ debut □ evolutiv □ stabilizat □ terminal 
   
   

Anamneza* (redată sintetic): ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Antecedentele patologice şi cele heredocolaterale se completează prima dată şi ulterior dacă se adaugă altele.

Examen clinic (redat sintetic): ………………………………………………………………………………………

Concluzii şi recomandări:

1. Tratament recomandat de medicul de familie (pentru afecţiunile intercurente obiectivate de bilanţul anual)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Tratamente recomandate de medicul/medicii de specialitate şi urmate de copil

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Rezultatul tratamentelor recomandate (complianţa la tratament, gradul de satisfacţie al copilului şi al familiei, motive expuse de familie când nu s-a urmat tratamentul recomandat ş.a.) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Copilul

□ este monitorizat pentru boală cronică (fără certificat de încadrare în grad de handicap)

□ este monitorizat pentru dizabilitate (certificat de încadrare în grad de handicap)

5. Copilul este deplasabil/nu este deplasabil/necesită transport specializat**

** Pentru evaluarea medicală de către medicul de specialitate.

Documente ataşate (dacă este cazul): rezultate analize şi investigaţii paraclinice recomandate de medicul de familie cu ocazia bilanţului anual.

  
 Semnătura şi parafa medicului de familie……………………………………

 Fişă de evaluare psihologică

Unitatea sanitară/Cabinet individual . . . . . . . . . .

Nr. înregistrare . . . . . . . . . ./Data . . . . . . . . . .

Fişă de evaluare psihologică

Numele şi prenumele copilului ………………………………………………………………………………………………………….

Data naşterii ………………………………………………………………………………………………………………………………….

I. Diagnostic medical ………………………………………………………………………………………………………………………. conform documentului medical ………………………………………………………………………………………………………….

II. Psihodiagnostic: ……………………………………………………………………………………………………………………….

SECŢIUNEA 1
Evaluarea personalităţii copilului (pentru fiecare arie evaluată se vor menţiona obligatoriu metodele de evaluare utilizate, de exemplu: observaţia clinică, interviul, chestionarul, testele, scalele şi scorurile obţinute)

a) Procesele psihice:

Aria senzorială

• Dezvoltarea senzorială:

– integritatea sau afectarea senzorială (descriere) ……………………………………………………………………………..

– prezenţa deficienţelor remarcate (verificate sau declarate) ………………………………………………………………..

• Percepţia ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

• Dezvoltarea psihomotricităţii – descriere în funcţie de vârstă şi afectare:

Motricitatea fină: descrierea posibilităţii de realizare a gesturilor fine şi precise cu privire la:

• apucarea, culesul, eliberarea, aruncatul, ajungerea la un obiect …………………………………………………………..

• manipularea unilaterală sau bilaterală ……………………………………………………………………………………………..

• lateralitatea dominantă ………………………………………………………………………………………………………………….

Motricitatea grosieră: descriere cu privire la:

• ortostatism, deficienţe de statică şi mers, probleme de echilibru …………………………………………………………

• deficienţe de coordonare ………………………………………………………………………………………………………………..

• deplasarea (se realizează cu sau fără sprijin/ajutor, pe ce distanţe se realizează prin forţe proprii) …………..

• deplasarea cu mijloacele de transport publice se realizează cu însoţitor sau autonom ……………………………

• Reprezentarea ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Aria logică

Gândirea (inclusiv nivelul operaţional) – se apreciază conţinutul operaţional raportat la vârsta cronologică:

– stadiul operaţional ………………………………………………………………………………………………………………………….

– potenţialul actual al copilului – ce ştie să facă, ce poate să facă:

• recunoaşte/denumeşte obiecte ……………………………………………………………………………………………………….

• grupează obiectele/după ce criterii ………………………………………………………………………………………………….

• cunoaşte schema facială/corporală ………………………………………………………………………………………………….

• indică/denumeşte/deosebeşte culorile …………………………………………………………………………………………….

• ştie să numere singur sau cere ajutor ……………………………………………………………………………………………….

• recunoaşte simboluri (cifre, imagini, caractere, litere, cuvinte) …………………………………………………………..

• capacitatea de a lua decizii singur ……………………………………………………………………………………………………..

• capacitatea de a emite ipoteze …………………………………………………………………………………………………………

• capacitatea de a face faţă responsabilităţilor ……………………………………………………………………………………..

• capacitatea de a face faţă situaţiilor de criză şi/sau stresului ………………………………………………………………

• capacitatea de a-şi organiza timpul propriu în desfăşurarea programului zilnic/obişnuit ………………………….

• capacitatea de a finaliza o sarcină simplă, singur sau cu ajutor …………………………………………………………..

• capacitatea de a finaliza o sarcină complexă, singur sau cu ajutor ………………………………………………………..

• orientarea temporo-spaţială …………………………………………………………………………………………………………..

Memoria:

– tipul memoriei ………………………………………………………………………………………………………………………………

– capacitatea mnezică ………………………………………………………………………………………………………………………

Atenţia:

– stabilitate ………………………………………………………………………………………………………………………………………

– concentrarea ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Motivaţia:

– tip ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

– modalitate specifică de manifestare …………………………………………………………………………………………………

Imaginaţia:

– dezvoltarea în raport cu vârsta cronologică ………………………………………………………………………………………..

– conţinut, utilitate şi utilizare …………………………………………………………………………………………………………….

Aria voinţei:

– modalitate de manifestare şi context …………………………………………………………………………………………………

– forma negativă de manifestare ………………………………………………………………………………………………………..

b) Activităţile psihice:

Limbajul şi comunicarea – deficienţe/tulburări ale limbajului şi comunicării care afectează stabilirea relaţiilor cu mediul:

– modul în care comunică sau se exprimă copilul în relaţiile interumane/cu mediul ………………………………..

– vocabularul: activ, pasiv, dezvoltare ………………………………………………………………………………………………….

– însuşirea vorbirii/întârzierea limbajului (fonetic, lexical, semantic, gramatical) …………………………………….

– dificultăţi de pronunţie …………………………………………………………………………………………………………………….

– tulburări instrumentale (scris/citit/calcul mental simplu/complex, rezolvarea de probleme simple/complexe) ……………………………………………………………………………………………………………………………

– utilizează în comunicare limbajul semnelor (după caz) …………………………………………………………………..

– utilizează în comunicare limbajul Braille (după caz) …………………………………………………………………………….

– înţelege un mesaj simplu şi/sau complex, rostit şi/sau scris ………………………………………………………………….

– comunică cu/prin receptarea de imagini/desene/fotografii ………………………………………………………………….

Jocul (observaţie clinică) ……………………………………………………………………………………………………………………

Învăţarea…………………………………………………………………………………………………………..

Munca (de exemplu, observaţia clinică) …………………………………………………………………………..

Creativitatea ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Concluzii: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nivelul de dezvoltare intelectuală (testul/proba psihologică folosită) ……………………………………………………..

• Vârsta de dezvoltare ………………………………………………………………………………………………………………………

• Coeficientul de dezvoltare ……………………………………………………………………………………………………………….

Nivelul dezvoltării psihomotricităţii ……………………………………………………………………………………………………..

c) Însuşirile psihice:

Trăsături de temperament (de exemplu, observaţia clinică) ………………………………………………………………….

Deprinderi/aptitudini, interese, aspiraţii (de exemplu, observaţia clinică): evidenţierea potenţialului individual ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Atitudini/comportament:

– manifestări, preocupări …………………………………………………………………………………………………………………..

– probleme de comportament, reactivitatea copilului ……………………………………………………………………………

– prezenţa/absenţa stereotipiilor comportamentale, gestuale şi/sau verbale …………………………………………..

– prezenţa comportamentului hiperkinetic ……………………………………………………………………………………………

– alte tulburări de comportament ……………………………………………………………………………………………………….

Caracter ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

d) Aria afectivităţii:

– controlul emoţiilor (stabilitate/instabilitate, maturitate/imaturitate) ……………………………………………………

– tip de ataşament (dependenţă/autonomie) ………………………………………………………………………………………..

– capacitatea de adaptare emoţională la context de viaţă (conform vârstei) ……………………………………………..

– patologia afectivităţii: crize, anxietate, depresie, blocaj, agitaţie psihomotorie etc. ………………………………..

– sentimente, pasiuni ………………………………………………………………………………………………………………………..

SECŢIUNEA a 2-a
Comportamentul social adaptativ
a) Relaţiile intrafamiliale (coroborat cu fişa de evaluare socială) – existenţa părinţilor, implicarea acestora şi relaţionarea cu aceştia ………………………………………………………………………………………………………………………

b) Existenţa fraţilor, implicarea acestora şi relaţionarea cu aceştia …………………………………………………………

c) Persoana de referinţă pentru copil ………………………………………………………………………………………………….

d) Raportarea acestora (a-d) la copil ……………………………………………………………………………………………………

e) Comportamentul copilului în familie faţă de membrii familiei (relaţia cu părinţii, fraţii, alte persoane relevante) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

f) Atitudinea copilului faţă de sine ……………………………………………………………………………………………………….

g) Agresivitate/autoagresivitate …………………………………………………………………………………………………………

h) Capacitatea copilului de adaptare la mediu şi persoane ……………………………………………………………………..

i) Proiectul de viitor al copilului

• Gradul de autonomie (deprinderi de autoservire, igienă personală, îmbrăcare/dezbrăcare, gradul de dependenţă şi/sau independenţă faţă de o altă persoană, control sfincterian etc.) …………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• Gradul de maturitate ……………………………………………………………………………………………………………………..

• Influenţa părinţilor asupra dezvoltării copilului ………………………………………………………………………………..

j) Capacitatea de a face efort şi rezistenţa la efort ………………………………………………………………………………

SECŢIUNEA a 3-a
Integrarea socială

a) Relaţia cu şcoala (din discuţiile cu copilul, părinţii şi, după caz, evaluarea pedagogică de la cadrul didactic)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Existenţa unor relaţii de prietenie …………………………………………………………………………………………………..

c) Implicarea copilului în activităţi extracurriculare (de exemplu, activităţi sportive, de creaţie) …………………

d) Apartenenţa la alte grupuri sociale (de exemplu, culte religioase) ………………………………………………………

Concluzie: Nivelul maturizării psihosociale ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SECŢIUNEA a 4-a
Alte observaţii clinice relevante ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SECŢIUNEA a 5-a
Profilul psihologic
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SECŢIUNEA a 6-a
Recomandări pentru planul de abilitare-reabilitare a copilului (cu precizarea obiectivului specific în cazul serviciilor)
a) Grup de suport/socializare pentru copil ……………………………………………………………………………………………

b) Servicii de logopedie pentru copil/alte servicii de specialitate ………………………………………………………….

c) Terapii ocupaţionale pentru copil ………………………………………………………………………………………………………..

d) Tipul de psihoterapie necesară abilitării-reabilitării copilului ……………………………………………………………..

e) Reevaluarea psihologică şi data reevaluării ……………………………………………………………………………………….

f) Evaluare psihiatrică ………………………………………………………………………………………………………………………

g) Suspiciune abuz ……………………………………………………………………………………………………………………………

h) Consiliere psihologică/Grup de suport pentru părinţi ……………………………………………………………………….

i) Tipul de terapie pentru părinţi …………………………………………………………………………………………………………

j) Alte recomandări ……………………………………………………………………………………………………………………………

Data evaluării                                                                                                                Semnătura și parafa

                                                                                                                                         psihologului clinician

Fişă psihopedagogică

Unitatea de învăţământ……………………………………………………………………………………………………………

Nr. înregistrare: ……………………/…………………………..
                                                                                                                                                          Aprobat,

Directorul unităţii de învăţământ

                                                         Fişă psihopedagogică
I. Date personale:

Numele şi prenumele:…………………………………………………………………………………………………………………….

Data naşterii:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Domiciliul:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Unitatea de învăţământ:

Grupa/Clasa:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Date familiale:

a) Date despre părinţi/reprezentant legal:

Tatăl

– numele şi prenumele:………………………………………………………………………………………………………………………….

– ocupaţia:………………………………..locul de muncă:…………………………………………………………………………

Mama

– numele şi prenumele:…………………………………………………………………………………………………………….

– ocupaţia:………………………………… locul de muncă:…………………………………………………………………………..

Reprezentant legal

– numele şi prenumele:………………………………………………………………………………………………………………..

– ocupaţia:………………………………… locul de muncă:………………………………………………………………………….

b) Structura şi componenţa familiei:

Tipul familiei:

□ monoparentală prin: statut iniţial, deces, divorţ, separaţie

□ legal constituită

□ alte situaţii …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fraţi/surori (număr fraţi/surori, vârstă, statut/ocupaţie):…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) Alte situaţii relevante pentru evoluţia copilului:

□ părinţi plecaţi în străinătate:…………………………………………………………………………………………………..

□ crescut de rude de gradul II, III:……………………………………………………………………………………………..

□ în protecţie specială:……………………………………………………………………………………………………………..

□ alte situaţii:………………………………………………………………………………………………………………………….

d) Atmosfera şi climatul familial:

□ raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi/între părinţi şi copii

□ raporturi punctate de conflicte mici şi trecătoare

□ dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente

□ familie destrămată sau pe cale de destrămare

□ alte situaţii:………………………………………………………………………………………………………………………….

Atitudinea părinţilor/reprezentantului legal faţă de şcoală şi faţă de problemele de educaţie ale copilului:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Starea de sănătate:

a) Starea generală de sănătate…………………………………………………………………………………………

b) Menţiuni medicale importante pentru procesul de învăţământ:……………………………………………………..

IV. Evaluare psihopedagogică:

a) Dezvoltare psihomotorie (coordonare motorie, schema corporală, lateralitate, structuri perceptiv-motrice, orientare spaţiotemporală / Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere până la 7 ani):……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alte particularităţi (deficienţe şi conduite specifice):…………………………………………………………………..

b) Procesele cognitive şi stilul de muncă:

Gândirea:

– Înţelege noţiuni: □ simple □ complexe

– Defineşte noţiuni: □ simple □ complexe

– Operează cu noţiuni: □ simple □ complexe

– Înţelege relaţiile cauză-efect: □ da □ nu

Alte particularităţi ale gândirii:…………………………………………………………………………………………………………

Memoria:

Formele memoriei:

□ de scurtă durată □ de lungă durată

□ vizuală □ auditivă □ mixtă

Alte particularităţi ale memoriei:………………………………………………………………………………………………………..

Limbaj şi comunicare:

Vocabular:

□ redus □ mediu dezvoltat □ bogat

Exprimare orală:

□ nu comunică oral □ greoaie □ incorectă gramatical □ clară, corectă

Tulburări de limbaj:………………………………………………………………………………………………………………….

Alte particularităţi ale limbajului:……………………………………………………………………………………………….

Atenţia

□ tulburări de atenţie □ nu prezintă tulburări de atenţie

Alte particularităţi (concentrare, stabilitate, volum etc.):………………………………………………………………………………….

Motivaţia de învăţare:

□ extrinsecă □ intrinsecă

Alte particularităţi:………………………………………………………………………………………………………………………….

Receptivitatea, participarea şi implicarea:

□ participă activ, cu interes □ interes inegal, fluctuant □ pasiv

□ greu de antrenat □ inegal, absent

Alte particularităţi:…………………………………………………………………………………………………………………………

c) Relaţii sociale:

□ sociabil, comunicativ □ retras, izolat, puţin comunicativ

□ turbulent □ agresivitate verbală □ agresivitate fizică

Alte particularităţi:……………………………………………………………………………………………………………………

d) Nivelul achiziţiilor şcolare (deprinderi, interese):

Deprinderi de citit:

□ total absente □ slabe □ bune □ foarte bune

Deprinderi de scris:

□ total absente □ slabe □ bune □ foarte bune

Deprinderi de calcul:

□ total absente □ slabe □ bune □ foarte bune

Abilităţi sau interese speciale:………………………………………………………………………………………………….

Alte particularităţi:………………………………………………………………………………………………………………………….

V. Rezultate şcolare şi extraşcolare ale elevului

a) Discipline la care a obţinut rezultate deosebite:………………………………………………………………………………..

b) Rezultate deosebite obţinute în activităţi extraşcolare:……………………………………………………………………….

c) Factori explicativi ai reuşitei şcolare/dificultăţilor întâmpinate pe parcursul programului şcolar:…………..

VI. Traseul educaţional:

Programe educaţionale la vârstă antepreşcolară (creşă, grădiniţă, centre de zi cu componenta educaţională):

Denumirea instituţiei:……………………………………..Perioada:……………………………..Observaţii:………………

Programe educaţionale la vârstă preşcolară (grădiniţă, centre de zi cu componenta educaţională):

Denumirea instituţiei:……………………………………….Perioada:……………………………..Observaţii:…………….

Pregătirea şcolară (unităţi de învăţământ de masă, unităţi de învăţământ special/special integrat):

Denumirea instituţiei:……………………………………….Perioada:………………………………Observaţii:………………..

Promovat în anul anterior: □ DA □ NU

Activităţi de sprijin anterioare şi prezente, inclusiv extraşcolare (terapii în centre/clinici, în grădiniţă sau şcoală):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Comportamentul în timpul activităţilor şcolare anterioare şi prezente:…………………………………………

……………………………………………………..

Observaţii şi recomandări, inclusiv privind forma de şcolarizare:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   
 Întocmit, Cadrul didactic   Data întocmirii                                                                                 

Cerere de incadrare a copilului intr-o categorie de persoane cu handicap

  DGASPC S1 Directia Protectia Copilului Biroul Evaluare Complexă Tel./Fax.021.223.41.91 Email:evaluare.copii@dgaspc-sectorul1.ro    CERERE DE ÎNCADRARE A COPILULUI ÎNTR-O CATEGORIE DE PERSOANE CU HANDICAP  Anexa 1   Cod: PO.18.01
  Pag.  1 din 1  

Domnule Director,

                        Subsemnatul/a________________________________________________ domiciliat(ă) în str._________________________________________ nr.______ bloc______, sc.____ et.____, ap._____,interfon_______, Sector 1, Bucureşti, și fără forme legale în _____________________ __________________________________________________________________________________,

telefon________________________, legitimat/ă cu  BI/ CI/ CIP seria________nr.______________, eliberat la data de ____________________, în calitate de părinte / reprezentant legal al copilului ________________________________________________, născut la data de___________________, C.N.P._________________________________, solicit prin prezenta evaluarea complexă și

 • încadrarea în grad de handicap a copilului meu

sau

 • acces la servicii de abilitare si reabilitare

Anexez următoarele documente:

 • O copie a actului de identitate al copilului (certificat de naștere şi carte de identitate, după caz);
 • Copii ale actelor de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
 • O copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/ hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);
 • Fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative (după caz);
 • Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
 • Copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical tip A5 (scrisoare medicala, bilete de externare);
 • Fișa de evaluare psihologică de la psihologul atestat în psihologie clinică (după caz);
 • Fișa psihopedagogică;
 • O copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare);
 • O copie a certificatului de orientare școlară şi profesională în vigoare (după caz);
 • Alte documente medicale, în funcție de diagnostic (după caz).

     ☒  Declar că sunt de acord ca Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 1 (DGASPC sector 1)  să solicite și să colecteze informații deținute sau gestionate de către alte autorități sau instituții publice.

Am luat la cunoștință faptul că pot reveni oricând asupra consimțământului exprimat prin prezentul document, depunând o cerere scrisă de retragere a consimțământului la DGASPC sector 1. Legalitatea datelor solicitate, colectate și prelucrate până la acel moment nu va fi afectată, însă nu se vor mai putea solicita date suplimentare ulterior retragerii consimțământului, cu consecința imposibilității realizării serviciilor pentru care erau solicitate.

Sunt de acord ca prezentul consimțământ să fie transmis către autoritățile sau instituțiile de la care se solicit date cu caracter personal, documente sau informații. 

             Datele care vor fi prelucrate sunt următoarele:

Nume, prenume; CNP, cartea de identitate; adresă; număr telefon; stare civilă; situație familială; reprezentant legal; situația economică; situația financiară; profesia; locul de muncă; funcția deținută; studii; starea de sănătate

Actul normativ care stă la bază fiind Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

Am luat la cunoștință obligativitatea de a actualiza datele cu caracter personal în termen de 5 zile de la data modificării.

                                                                                                                                                                    Semnătura:

               Data:    

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL AL D.G.A.S.P.C. – SECTOR 1

Ultimele noutăți

Sari la conținut