Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber Senior Expert

Date de contact

Adresa
Str. Barbu Delavrancea nr. 18, sector 1, București
Tel
021.222.57.45
E-mail
clubul.seniorilor@dgaspc-sector1.ro

Este un serviciu social, fără personalitate juridică, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 (D.G.A.S.P.C. Sector 1).

DESPRE NOI

      Centrul de zi de socializare și petrece a timpului liber este un serviciu social care are ca scop prevenirea autoexcluderiivârstnicilor, după ieşirea la pensie, din viaţa socială a comunităţii, prin stimularea comunicării şi prevenirea marginalizării şi izolării sociale a persoanelor vârstnice din sectorul 1.

Centrul de zi funcționează cu această destinație din anul 2002, prima denumirie fiind: ,,Clubul Seniorilor ” Sector 1.

Serviciul social Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber Senior Expert are potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale (H.G. 867 din 2015), cod serviciu social 8810CZ-V-II și este înfiinţat, administrat și subordonat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu sediul în Bucuresti, sectorul 1, Bd. Maresal Averescu nr. 17.

Începând cu data de 09 septembrie 2021, conform HCL nr. 173/09.09.2021, serviciul social Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber, relocat la adresa din strada Barbu Delavrancea nr. 18 (capacitate 30 de locuri), și-a extins activitatea în comunitatea sectorului 1 cu trei puncte de lucru, denumite centre de zi:

 1. Bunicii Comunității, cu sediul în strada Barbu Delavrancea nr. 18, inaugurat la data de 30.09.2021 (capacitate 30 de locuri);
 2. Central Club, cu sediul în strada Ion Câmpineanu nr. 20, mezanin, inaugurat la data de 24.02.2022 (capacitate 30 de locuri);
 3. Senior Parc, cu sediul Parc Bazilescu, inaugurat la data de 25.10.2022 (capacitate 30 de locuri).

Această măsură a fost luată de către Primăria Sectorului 1, pentru a răspunde nevoi de accesare a serviciilor sociale și a facilita accesul seniorilor la centrele de zi amplasate în comunitate, astfel aceste centre sunt răspândite pe suprafața sectorului în cele trei zone în care populația vârstnică este numeroasă, după cum urmează: Piața Romană – Dorobanți, Piața Ion Mihalache – Parcul Kiseleff și Parcul Bazilescu – Bucureștii Noi.

La nivelul fiecărui centru de zi se pune accent pe identificarea nevoilor individuale de socializare și de comunicare, echipa de specialiștii urmărește evoluţia seniorilor prin participarea la programele/serviciile sociale organizate, iar în funcţie de evoluţia seniorilor şi de sugestiile acestora, modifică programele iniţiale sau grupurile de lucru, incluzând noi activități din sfera de interes a persoanelor vârstnice. Seniorii beneficiază de activități de socializare și petrecere a timpului liber, activități de terapie ocupațională, activităţi recreativ-distractive, cursuri educaționale precum şi de servicii de informare și suport, consiliere socială și psihologică individuală/grup, în vederea resocializării persoanelor vârstnice, care prezintă risc de marginalizare sau autoexcludere socială.

Accesarea serviciului social

Condiţiile de acces/admitere în centru de zi sunt următoarele:

 domiciliul pe raza sectorului 1 și statutul de pensionar.

Actele necesare pentru înscriere se depun de către solicitant la sediul centrului de zi/ punctului de lucru:

     – copie act de identitate valabil ( BI/CI);

     – copie ultimul talon de pensie;

     – adeverință medicală de la medicul de familie pentru intrarea în colectivitate, din care să rezulte că nu se află în evidență cu boli infecțio-contagioase și boli psihice;

     – cerere tipizată completată de către solicitant la sediul centrului de zi/ punctelor de lucru.

Cererea și nevoile solicitantului vor fi analizate în funcție de serviciile sociale pe care poate să le asigure centrul de zi și severifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, actele depuse.

CZ se adresează exclusiv categoriilor de beneficiari ale căror nevoi pot fi soluţionate prin servicii sociale/activităţi de socializare și petrecere a timpului liber, în limita capacității stabilite.

Beneficiari

 Beneficiarii serviciilor sociale acordate în centrul de zi sunt:

 • persoane vârstnice cu domiciliul stabil în sectorul 1 Bucureşti;
 • persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare.

Solicitantul devine beneficiar al centrului de zi începând cu emiterea Dispoziției deadmitere. Decizia de admitere/respingere este dispusă de Directorul General al DGASPC Sector 1.

Admiterea în centru de zi se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. Acesta se încheie între centru/furnizorul acestuia şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia.

Condițiile de încetare a acordării serviciilor sociale și a activităților pentru beneficiari/reprezentantului legal:

a). La cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, prin decizia unilaterală a acestuia;

b). Prin decizia argumentată a conducerii /șefului serviciului;

c). Prin acordul părţilor privind încetarea contractului;      

d). Expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul/ actul adițional;

e). Conform Fișei inițiale de evaluare și a Fișei de reevaluare;
f). Scopul contractului a fost atins;

g). Nerespectarea în mod intenționat şi/sau repetat a cel puţin uneia dintre prevederile Regulamentului de Ordine Interioară al centrului de către beneficiarul de servicii sociale;

h). Din raţiuni de ordin medical;

i). La schimbarea domiciliului beneficiarului într-o altă unitate administrativ – teritorială;

j). În caz de deces al beneficiarului;

k). În caz de forță majoră;

 l) Altă situație.

Dosarul beneficiarului cuprinde următoarele documente:
 • Cererea de admitere din partea solicitantului;
 • Copie act de identitate valabil CI/BI;
 • Copie talon de pensie recent;
 • Adeverință medicală de la medicul de familie pentru intrare în colectivitate;
 • Copie certificat de încadrare în grad de handicap, pentru persoanele vârstnice cu dizabilități – dacă este cazul;
 • Copie act identitate valabil al reprezentantului legal – dacă este cazul;
 • Dispoziție de admitere
 • Contract de acordare a serviciilor sociale
 • Act Adițional
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Notificare de informare și confidențialitate;
 • Fișa de evaluare inițială
 • Fișa de reevaluare
 • Plan de intervenție;
 • Fișa de monitorizare;
 • Fișa de încetare
 • Fișa de suspendare
 • Dispoziție de încetare.
Servicii oferite
 • Serviciile de identificare şi evaluare a nevoilor;
 • Serviciile de consiliere psihologică;
 • Servicii de consiliere socială;
 • Servicii de recuperare medicală;
 • Servicii de terapie ocupaţională;
 • Activități de socializare și petrecere a timpului liber.
Baza legislativă
 • Legea nr. 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completarile ulterioare;
 • Legea nr. 292 din 2011 privind asistenţa socială cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2143/2022 din 17 noiembrie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
 • Ordinul nr. 29/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 121 din 15 februarie 2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice – prevăzute în Anexa 6, aplicabile pentru Centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) cod 8810 CZ-V-II;
 • Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelului-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările aduse la HG nr. 417/2018;
Activitățile specifice desfășurate în cadrul centrului

– identificare şi evaluare a nevoilor, care are ca scop identificarea unor abilităţi în vederea integrării/reintegrării în viaţa socială a persoanelor vârstnice, sprijin în  dezvoltarea şi menţinerea unui comportament adaptativ, în vederea creşterii gradului de independenţă în activitate, dezvoltarea nivelului de autonomie personală şi socială.

-consiliere psihologică, care are ca scop identificarea problemelor cu care se confruntă vârstnicii privind sentimentul de singurătate, de abandon, restrângerea ariei de relaţionare cu celelalte persoane datorită ieşirii din activitatea profesională, restrângerea rolului pe care îl au în familie, stare de sănătate precară, pierderea unei persoane dragi şi riscul apariţiei tendinţelor depresive, instalarea sentimentului de inutilitate etc. Cuprinderea în planul de consiliere psihologică a unor măsuri care să sprijine persoanele vârstnice, în vederea prevenţiei şi diminuării problemelor enumerate mai sus, care pot împiedica funcţionarea optimă a persoanei din punct de vedere psihologic, urmărindu-se instalarea stării de bine, menţinerea /dezvoltarea relaţiilor interpersonale între beneficiari în centru sau înafara lui, care ar face mai facilă reinserţia socială a persoanelor vârstnice. Aceste măsuri se realizează prin consiliere psihologică individuală şi/sau de grup, conferinţe/dezbateri pe teme psihologice.

-consiliere socială, informațională și de suport, care are ca scop păstrarea legăturii cu familia, cu persoanele apropiate, menținerea și dezvoltarea relațiilor interpersonale în comunitate, identificarea problemelor sociale individuale, oferirea de soluții pentru păstrarea autonomiei în mediul familial și social.

-recuperare medicală, care are rolul de a păstra autonomia persoanelor vârstnice, prin organizarea unor serii de ședințe gratuite de Kinetoterapie și masaj terapeutic, asigurate de personalul de specialitate, respectiv de Kinetoterapeut și de asistentul medical balneofizioterapie B.F.T., în urma evalurii medicale realizată de medical de recuperare medicală. Cu ajutorul exercițiilor personalizate de recuperare medicală pentru nevoia fiecărui beneficiar, seniorii au beneficiat de recuperare medicală completă. Nevoia de independența din punct de vedere motric și social este deosebit de importantă pentru persoanele vârstnice, iar kinetoterapia și masajul terapeutic vin în ajutorul și sprijinul acestora pentru menținerea unei vieți active și garantarea unei stări mai bune de sănătate.

 -terapie ocupaţională, care are rolul de a dezvolta/menţine prin intermediul unor activităţi practice (tricotat, pictură, modelat, efectuarea de aranjamente florale şi executarea unor ornamente, articole artizanale etc), care să conducă la menţinerea şi creşterea motricităţii generale, a creativităţii, a simţului artistic, în vederea menţinerii optime a unei stări de sănătate mintală. Toate acestea conduc la creşterea coeziunii de grup, dezvoltarea relaţiilor interpersonale, înlăturarea sentimentului de inutilitate etc. Terapia ocupaţională îmbracă mai multe forme: terapie prin învăţare, terapie ludică şi ergoterapie (activităţi de tip lucrativ), meloterapie.

-activități de socializare şi petrecere a timpuluiliber, careau ca scop optimizarea tonusului persoanelor vârstnice, explorarea şi valorizarea potenţialului creativ şi a experienţei de viaţă, potenţarea motivaţiei existenţiale a acestora. În acest sens, iniţiem şi organizăm diverse forme de activitate: cognitive, informaţionale, de asistenţă, de socializare, psihoterapeutice, artistice, de agrement, având ca principale deziderate păstrarea demnităţii persoanelor vârstnice şi a independenţei lor, stimularea legăturilor cu familia şi, în special, cu membrii comunităţii, toate acestea conducând la reinserţia în viaţa socială şiculturală a persoanelor de vârsta a treia. Se doreşte participarea şi implicarea persoanelor vârstnice în activităţi, precum:

 • conferinţe, dezbateri, seminarii;
 • programe de muzică, dans şi poezie, audiţii muzicale;
 • vizite la muzee şi expoziţii;
 • excursii;
 • plimbări recreative în parcurile capitalei;
 • programe de mișcare/ exerciţii fizice, de relaxare;
 • cursuri educaționale;
 • cenacluri literar-artistice, şezători literare.

    Centrul de zi Senior Expert împreună cu punctele sale de lucru amplasate în comunitatea sectorului 1, acoperă nevoia primordială de socializare prin oportunitatea activităților organizate în fiecare sediu, acoperă nevoia de relaționare și comunicării cu ceilalți beneficiari și nevoia acordării suportului emoțional – afectiv din partea personalului de specialitate al centrului, în vederea depășirii situațiilor dificile de viață cu care se confruntă beneficiarii.

Date de contact

Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber Senior Expert,
Strada Barbu Delavrancea nr. 18, sector 1, Bucuresti,
Tel: 021 222 57 45,
e-mail: clubul.seniorilor@dgaspc-sector1.ro


Bunicii Comunității
Strada Barbu Delavrancea nr. 18, sector 1, Bucuresti,
Tel: 021 222 57 45

Central Club
Strada Ion Câmpineanu nr. 20, mezanin, sector 1, Bucuresti,
Tel: 031 426 00 34;

Senior Parc
Incinta Parcului Bazilescu, bld. Bucureștii Noi, sector 1, Bucuresti,
Tel: 0734 454 544.

GALERIE FOTO

Ultimele noutăți

Sari la conținut