Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Îngrijitor Informal pentru Persoană Vârstnică

Date de contact

Adresa
Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion B, et.1, cam 9
Tel
021.222.13.55; 021.223.41.97/ int. 103
E-mail
rezidentialadulti@dgaspc-sectorul1.ro

Program de lucru cu publicul

Marţi, Joi: 08:30-14:00

Acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice dependente (eligibile) cu ajutorul unui îngrijitor informal se face în conformitate cu: Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; Legea nr.355/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, Ordinului nr.955/2023 pentru aprobarea modelului contractului încheiat între îngrijitorul informal al persoanei vârstnice dependente şi serviciul public de asistenţă socială.

Beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu cu îngrijitor informal persoanele vârstnice dependente are au împlinit vârsta legală de pensionare, respectiv au vârsta de 65 de ani.

Accesul unei persoane vârstnice la îngrijire asigurată de către un îngrijitor informal se realizează avându-se în vedere următoarele criterii:
 1. necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care poate fi asigurată la domiciliu;
 2. nu se poate gospodări singură;
 3. se află în situaţia de dependenţă sociomedicală, stabilită conform grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 4. îngrijitorul informal care îşi asumă responsabilitatea îngrijirii unei/unor persoane vârstnice primește acordul de la angajator pentru a desfășura program redus de lucru;
 5. ancheta socială efectuată relevă faptul că se justifică solicitarea și nu există alternative pentru îngrijirea persoanei vârstnice;
 6. persoana vârstnică își manifestă acordul față de intenția persoanei care dorește să activeze ca îngrijitor informal în raport cu aceasta, dacă starea de sănătate a persoanei vârstnice permite obţinerea consimţământului acesteia.
Acte necesare
 • cerere care să conţină solicitarea persoanei pentru încadrare ca îngrijitor informal, care îşi asumă responsabilitatea îngrijirii unei/unor persoane vârstnice și care cuprinde declaraţia de consimţământ privind prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal, precum și nota generală de informare GDPR ;
 • acte doveditoare care să certifice nevoia de îngrijire, respectiv din care să rezulte situația de dependenţă sociomedicală a persoanei vârstnice, stabilită conform grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • grila de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice completată;
 • adeverință de la angajator pentru a desfășura program redus de lucru;
 • acordul persoanei vârstnice față de intenția persoanei care dorește să activeze ca îngrijitor informal în raport cu aceasta, dacă starea de sănătate a persoanei vârstnice permite obţinerea consimţământului acesteia;
 • adeverinţă de venit impozabil;
 • acte de stare civilă: act de identitate, certificat de căsătorie, hotărâre divorţ sau certificat deces, după caz;
 • talon pensie recent (persoană vârstnică) ;
 • situaţia locativă, după caz: copia actului de proprietate a locuinţei sau a actului în baza căruia persoana vârstnică locuieşte la adresă (a contractului de vânzare – cumpărare, act de donaţie, act de moştenire, contract de închiriere);
  (*NU pot beneficia de îngrijitor informal persoanele vârstnice care au contract de întreţinere sau orice act juridic încheiat între părţi din care să rezulte fără echivoc intenţia de a se obliga la întreţinere).
 • ancheta socială cu recomandare pentru încadrare de îngrijitor informal;

          Pentru soluționarea cererii pentru încadrare ca îngrijitor informal, este necesară realizarea anchetei sociale la domiciliul persoanei vârstnice, iar în funcție de concluziile acesteia, precum și de recomandările cuprinse în cadrul grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, se propune încadrarea îngrijitorului informal.

          Procesul de evaluare complexă a situației persoanei vârstnice, urmărește, în principal, evaluarea capacităților fizice, mentale și senzoriale pentru încadrarea în grade de dependență, evaluarea familiei privind capacitatea acesteia de a realiza obligațiile de întreținere ce îi revin, conform legii, evaluarea mediului fizic și social în care trăiește persoana și familia, evaluarea percepției persoanei  asupra propriilor nevoi, a vulnerabilității și consecințelor asupra siguranței și securității personale, etc. În situația în care solicitarea este justificată, este necesar și acordul angajatorului actual al persoanei care a solicitat încadrarea ca îngrijitor informal.

Procedura de accesare constă în parcurgerea următoarelor etape:
 1. depunerea solicitării  și a documentelor necesare;
 2. efectuarea anchetei sociale de către Serviciul Rezidențial Adulți; 
 3. completarea documentaţiei;
 4. completarea fişei de evaluare socio – medicală;
 5. întocmirea planului individual de servicii de către Serviciul Rezidențial Adulți;
 6. întocmire referat cu propunere pentru încadrarea solicitantului ca îngrijitor informal;
 7. formulare adresă de răspuns către solicitant cu modul de soluționare, cu respectarea termenului legal;
 8. încheierea contractului
 9. colaborarea îngrijitorului informal cu Serviciul Rezidențial Adulți pentru clarificarea oricăror aspecte legate de dosar și stabilirea planului comun de monitorizare, respectiv:
  • Serviciul Rezidențial Adulți monitorizează lunar sau ori de câte ori este cazul activitatea îngrijitorului informal, respectiv modul în care acesta se ocupă de îngrijirea persoanei vârstnice. În cadrul procesului de monitorizare, dacă starea de sănătate permite, se solicită persoanei vârstnice o declarație despre modul în care este îngrijită, precum și completarea unui chestionar de satisfacție.
  • Îngrijitorii informali au obligaţia de a comunica serviciului public de asistenţă socială orice modificare referitoare la asumarea responsabilităţii îngrijirii persoanei vârstnice şi la informaţiile care au stat la baza întocmirii anchetei sociale.
  • Serviciul Rezidențial Adulți colaborează permanent cu îngrijitorul informal, iar în situația în care îngrijitorul informal nu își îndeplinește atribuțiile asumate, va realiza o informare scrisă a acestuia în vederea efectuării demersurilor ce se impun.

* Solicitările/documentele necesare se pot depune astfel:

-la adresa de email :registratura@dgaspc-sectorul1.ro, comunicare@dgaspc-sectorul1.ro;

-prin intermediul poștei Române sau orice altă formă de curierat;

-la Serviciul Registratură, din Bd. Mareșal Averescu nr. 17, sector 1, București, de către beneficiarii care nu dispun de mijloace alternative de comunicare, după ce se prezintă în Pavilionul B, et. 1, cam. 9 pentru verificarea documentelor.

Legislaţie
 • Legea asistenței sociale  nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
 • Legea 355/2022, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr.955/2023, pentru aprobarea modelului contractului încheiat  între îngrijitorul informal al persoanei vârstnice dependente şi serviciul public de asistenţă social;
 • ORDIN nr. 2.490/2023 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 955/2023 pentru aprobarea modelului contractului încheiat între îngrijitorul informal al persoanei vârstnice dependente și serviciul public de asistență socială;
Date de contact

Adresa: Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion B, et.1, cam 9
Telefon: 021.222.13.55; 021 223.41.97/int. 103
E-mail: rezidentialadulti@dgaspc-sectorul1.ro

Program de lucru cu publicul:

Marţi, Joi: 08:30-14:00

Ultimele noutăți

Sari la conținut