Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

Privind organizarea examenului pentru promovare în grad profesional superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcţiei Generale De Asistenţă Socială Şi Protecţia Copilului Sector 1

14 Aug 2011

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ŞI RESURSE UMANE

Bld. Mareşal Al. Averescu, nr.17, Sector 1, Bucureşti

tel/fax: 021.222.99.17

e-mail:juridic@dgaspc-sectorul1.ro; Website:www.dgaspc- sectorul1.ro

operator de date cu caracter personal nr. 6306

 

 

ANUNŢ

Privind organizarea examenului pentru promovare în grad profesional superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul Direcţiei Generale De Asistenţă Socială Şi Protecţia Copilului Sector 1

            Având în vedere Informarea transmisă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sub nr. 16481/08.07.2011;

            Luând în considerare prevederile

            Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;

            Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificări şi completări

 

            Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituţiei, în următoarele condiţii:

 

                Promovarea se face prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public care a promovat examenul, la gradul profesional imediat superior celui deţinut, drepturile salariale urmând a fi stabilite pentru o funcţie similară în plată, la treapta 3 de salarizare a funcţiei respective;

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI:

            Examenul constă în 3 etape succesive:

            Selecţia dosarelor

            Proba scrisă

            Interviul

            Selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candudaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

            Data probei scrise: 25 august 2011, ora 10.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Sector 1;

            Data probei interviu:  data şi ora susţinerii se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă a examenului.

           

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN:

             Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

            a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

            b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

            c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 

            Dosarul de concurs se depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv în intervalul 25 iulie 2011-16 august 2011, la persoana desemnată secretar al comisiei de examen şi va conţine:

            a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

            b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

            c) formularul de înscriere, pus la dispoziţie de organizatorul examenului.

 

COMPARTIMENTELE ÎN CARE SE POATE ORGANIZA EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL:

Compartimentul în cadrul căruia se poate organiza examen

Gradul funcţiei publice care se va obţine după promovare

Serviciul Familial, Adopţii şi Postadopţii

Consilier principal

Serviciul Rezidenţial

Consilier principal

Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti

Consilier principal, consilier superior

Serviciul Abuz, Neglijare, Trafic, Violenţă în Familie, Repatrieri şi Exprimare Liberă a Opiniei Copilului

Consilier superior, consilier principal

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

Consilier principal

Biroul Protecţie Copil Delincvent

Consilier principal

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare

Consilier superior, consilier principal

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

Consilier principal

Serviciul Prevenire

Consilier principal

Serviciul Rezidenţial Adulţi

Consilier principal, consilier superior

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială

Consilier superior

Serviciul Control, Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, Standarde HACCP

 

Consilier superior

Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane

Consilier superior, consilier principal

Biroul Juridic, Contencios

Consilier juridic superior, consilier juridic principal

Serviciul Contabilitate Buget

consilier grad principal

Serviciul Financiar Salarizare

consilier superior

Biroul Contabilitatea Patrimoniului

consilier superior

referent principal

 

BIBLIOGRAFIE:

            Pentru compartimentele Serviciul Familial, Adopţii şi Postadopţii, Serviciul Rezidenţial, Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti, Serviciul Abuz, Neglijare, Trafic, Violenţă în Familie, Repatrieri şi Exprimare Liberă a Opiniei Copilului, Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie, Biroul Protecţie Copil Delincvent:

            Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări

            Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

            Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu  modificări şi completări,

            Pentru compartimentele Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare şi Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav:

            Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificări şi completări

            Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

            Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări,

            Pentru compartimentul Serviciul Prevenire:

            Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificări şi completări

            Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

            Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări şi completări;

            Pentru compartimentul Serviciul Rezidenţial Adulţi:

            Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificări şi completări

            Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

            Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificări şi completări,

            Pentru compartimentul Biroul Juridic, Contencios:

            Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificări şi completări

            Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

            Codul de procedură civilă, cu modificări şi completări-procedura înaintea primei instanţe (art. 109-254), proceduri speciale-ordonanţa preşedinţială;

            Pentru compartimentul Serviciul Juridic, Contencios şi Resurse Umane :

            Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificări şi completări

            Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

            Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată,

            Pentru compartimentul Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială:

            Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificări şi completări

            Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilro copilului, cu modificări şi completări,

            Pentru compartimentul Serviciul Control, Managementul Calităţii Serviciilor Sociale, Standarde HACCP:

            Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificări şi completări

            Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

            Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări

            Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificări şi completări,

            Pentru compartimentele Serviciul Contabilitate-Buget, Serviciul Financiar-Salarizare:

            Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificări şi completări

            Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

            Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare legale.

            Pentru compartimentul Biroul Contabilitatea Patrimoniului:

            Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificări şi completări

            Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

            Ordinul nr. 2861/2009 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

 

            NOTĂ: toate actele normative se au în vedere cu modificările şi completările, inclusiv forma republicată, în vigoare la momentul susţinerii examenului.

 

 

 

 

 

Sari la conținut