Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Noutăți

Procedură actualizată privind înscrierea copiilor la centrele de zi tip creșă din subordinea DGASPC Sector 1.

2 Apr 2021
Alte noutăți

Informare privind Procedură Operațională de înscriere la centrele de tip creșă:     

Centrul de Zi Jiului;

Centrul de Zi Sf. Andrei ;

Centrul de Zi Vrancei;

Centrul Româno-Danez pentru Educaţie Integrată;

             Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae

Procedura operationala descrie activităţile privind înscrierea, menţinerea, transferul şi ieşirea copiilor din centrele de zi de tip creșă căror părinţi/reprezentanți legali achită contribuția zilnică.

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.

Centrul de zi de tip creșă este un serviciu de interes local care are misiunea de a oferi pe timpul zilei servicii integrate de îngrijire supraveghere și educație timpurie copiilor de vârstă antepreșcolară.

În situația în care copilul antepreșcolar înscris într-unul din centrele de zi de tip creșă din cadrul DGASPC Sector 1 împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar acesta poate frecventa programul serviciului respectiv pâna la finalizarea anului școlar fără a depăși vârsta de 4 ani.

 Acte necesare înscrierii copiilor în cadrul centrului de zi de tip creșă:

 • cerere de înscriere;
 • fișă - criterii de departajare pentru înscrierea la centrele de zi de tip creșă;
 • copie certificat de naștere al copilului;
 • copie acte de identitate părinți/reprezentanți legali, copii după certificatele de naștere ale fraților minori și adeverințe de la gradiniță/școală și, după caz, copie hotărâre/sentință de plasament sau încredințare în vederea adopției;
 • copie certificat de căsătorie (dacă e cazul);
 • copie certificat de deces/sentință de divorț definitivă și irevocabilă pentru părintele unic;
 • copie act doveditor după suspendarea raportului de muncă (decizie) - în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creștere copil este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București ;
 • acte privind veniturile realizate de membrii familiei - documente eliberate de angajator, de organele fiscale, autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor;
 • adeverință de salariat pentru ambii părință/părinte unic eliberată de angajator din care să reiasă calitatea de angajat.

Criterii de admitere:

 domiciliul legal pe raza Sectorului 1. Vizele de reședință stabilite pe raza Sectorului 1 nu reprezintă criteriu de admitere la centrele de zi de tip creșă. Criteriul proximității creșei față de locuință sau de locul de muncă nu stă la baza analizării cererilor;

 • punctajul obtinut în urma analizării cererilor pe baza criteriilor menționate mai jos în ordine descrescătoare (de la cel mai mare punctaj la cel mai mic), astfel:
 1. domiciliul București, Sector 1 un părinte/reprezentant legal – 5 puncte;
 2. domiciliul București, Sector 1 ambii părinți/reprezentanți legali – 10 puncte;
 3. domiciliul București, Sector 1 părinte unic/reprezentat legal – 10 puncte
 4. copilul pentru care se solicită înscrierea are deja frați/surori înscriși la centrul de zi – 5 puncte;
 5. venitul net pe membru de familie până la 1346 lei – 10 puncte;
 6. venitul net pe membru de familie între 1347 lei – 3372 lei – 5 puncte;
 7. venitul net pe membru de familie peste 3372 lei – 2 puncte;
 8. copiii proveniți din familii monoparentale au prioritate la înscriere;
 9. copiii ai căror frați/surori frecventează deja creșă au prioritate la înscrierea în cadrul aceleiași creșe;
 10. la momentul intrării în colectivitate a copilului ambii părinți/reprezentanți legali sau unicul întreținător al copilului trebuie să fie activi pe piaţa muncii. Părintele/reprezentantul legal care se află în creștere copil are obligația ca în termen de 30 de zile de la intrarea copilului în colectivitate, să își reia activitatea profesională. După expirarea termenului de 30 de zile dacă părintele/reprezentantul legal nu prezintă dovada reluării activității profesionale locul obținut la centrul de zi de tip creșă se va vacanta;
 11. în cazul în care în urma analizării dosarelor depuse pentru înscrierea copiilor la centru de zi de tip creșă se constata faptul că există dosare cu același punctaj se va lua în considerare ordinea depunerii cererilor înregistrate la registratura DGASPC Sector 1.

Constituie criterii de prioritate la înscriere:

 • copiii aflați în risc de separare de familie (cazurile sociale) evaluate de către personalul de specialitate din cadrul Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie;
 • copiii care se încadrează în criteriile privind acordarea gratuității pentru plata contribuției pentru serviciile de tip creșă acordate pentru toate familiile cu domiciliul în sectorul 1, începând cu al 3-lea copil, conform HCL 245/2017.

 Organizare

Înscrierile la centrele de zi de tip creșă se fac în funcție de numărul disponibil de locuri comunicate în scris de fiecare centru de zi.

Sesiunea de înscriere a copiilor în centrele de zi de tip creșă pentru anul școlar 2021 – 2022 se va realiza în primele 10 zile lucrătoare ale lunii august 2021.

Cererile părinților cu domiciliul stabilit pe raza Sectorului 1 aflate pe lista de așteptare și depuse anterior datei de 23.12.2020 pentru care nu a fost identificat un loc disponibil la un centru de zi de tip creșă până la data de 31.07.2021 se vor anula și părinții pot participa la sesiunea de înscriere pentru anul școlar 2021 -2022, care va avea loc în primele 10 zile lucrătoare ale lunii august. Părinții vor depune în sesiunea de inscriere mai sus menționată o nouă cerere la sediul DGASPC Sector 1 însoțită de actele necesare înscrierii și de fișa - criterii de departajare pentru înscrierea la centrele de zi de tip creșă.

Analiza cererilor depuse în sesiunea de înscriere se va realiza în următoarele 10 zile lucrătoare ale lunii august rezultatul fiind comunicat ulterior în scris părinților.

Părintele/reprezentatul legal al copilului depune o singură cerere pentru înscrierea copilului la centru de zi de tip creșă, care conține doar o opțiune de înscriere.

Cererile depuse ulterior de către aceeași părinți pentru înscrierea copilului la alt centru de zi de tip creșă din subordinea DGASPC Sector 1, le anulează pe cele depuse anterior și se va lua în considerare ultima cerere depusă, aceștia fiind informați în scris cu privire la acest aspect.

În situația în care după analizarea cererilor depuse în sesiunea de înscriere din luna august se constată că rămân locuri disponibile la unele dintre aceste centre, părinții ai căror copii nu a primit loc la centrul de zi pentru care au optat inițial vor fi contactați telefonic și/sau în scris prin poșta electronică cu privire la faptul că au posibilitatea de a opta și a înscrie copilul pe locurile rămase disponibile în aceste centre, departajarea acestor cereri se va face în funcție de punctajul obținut și, după caz, ordinea depunerii cererilor la registratura DGASPC Sector 1.

Cererile nesoluționate favorabil după sesiunea de înscriere și redistribuire vor fi anulate și nu vor mai exista liste de așteptare.

Părintele/reprezentatul legal al copilului care a primit un loc la un centru de zi de tip creșă în urma înscrierii și/sau redistribuirii nu mai poate depune o alta cerere de transfer la un alt centru de zi de tip creșă pentru același copil.

Cererile înscriere la un centru de zi de tip cresă depuse la DGASPC Sector 1 în sesiunea de înscriere cărora nu le-a fost atribuit un loc la un centru de zi de tip creșă pentru anul școlar 2021- 2022 vor fi anulate după perioada de analiză și înscriere a copiilor.

În cazul în care după începerea anului școlar se constată că sunt locuri disponibile în anumite centre zi se va organiza o a doua sesiune de înscriere în luna noiembrie a anului școlar la care vor putea participa și părinții/reprezentanții legali ai copiilor cărora nu le-a fost atribuit un loc disponibil în sesiunea anterioară, fiind respectate aceleași criterii de admitere.

De fiecare dată când există locuri disponibile în oricare din cadrul centrelor de zi de tip creșă se vor organiza sesiuni de înscriere, altele decât cele organizate în luna august și noiembrie.

Reînscrierea copiilor la centrele de zi de tip creșă

 • Cererile părinților/reprezentanților legali privind reînscrierea copiilor care se încadrează în categoria de vârstă pentru frecventarea centrelor de zi de tip creșă din subordinea DGASPC Sector 1 se depun anual în luna iunie a anului școlar în curs;
 • Copiii ai căror părinți/reprezentanți legali au reședința stabilită și valabilă pe raza Sectorului 1 și care au frecventat centrele de zi de tip creșă înainte de aprobarea prezentei proceduri, pentru care se solicită reînscrierea în următorul an școlar pot beneficia de serviciile centrului de tip creșă cu condiția menținerii valabilității vizei de reședință pe raza Sectorului 1;
 • Cererile trebuie sa fie însoțite de copie după actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali și după certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită reînscrierea în următorul an școlar.

Scoaterea copilului din evidența centrului de zi de tip creșă din subordinea DGASPC Sector 1 se face în cazul unor afecțiuni cronice la recomandarea medicului, la cererea părintelui/reprezentatului legal, sau în cazul în care copilul absentează 4 săptămâni consecutiv fără motivare.

Prezenta Procedură Operațională intră în vigoare de la momentul aprobării sale și nu se mai primesc cereri de înscriere la centrele de zi de tip creșă decât în perioadele de înscriere menționate în prezenta procedură.

Cererile pentru înscrierea copiilor la centrele de zi de tip creșă aflate în prezent pe lista de așteptare se supun prezentelor prevederi.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați la numerele de telofon: 021.223.41.95 sau 021.223.41.90 int.125, Serviciul Prevenire a Separării Copilului de Familie.

Sari la conținut