Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Telefonul Copilului 119 Non-stop TelVerde, Sectorul 1 Persoane Vârstnice 0800 800 063 Intervenție în Regim de urgență 0734 454 543

Ultimele noutăți

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Cariere

PROCEDURA INTERNĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

15 Jun 2015
 ART.1

(1) Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară, într-o funcţie de conducere sau într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

(2) Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.

(3) Promovarea într-o funcţie de conducere se face pe un post vacant cu respectarea prevederilor art. 1 - 40 referitoare la ocuparea unui post vacant prin concurs sau examen, cuprinse în H.G.R. nr. 286/2011.

(4) Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, salariatul trebuie să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
ART. 2

(1) Promovarea personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 în grad/treaptă profesională se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul instituției.

(2) Referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea activităţii desfăşurate de salariat;

b) nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;

c) aptitudinile pe care le-a dovedit salariatull în modul de îndeplinire a atribuţiilor;

d) conduita salariatului în timpul serviciului;

e) propunerea de promovare;

f) bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare;

g) propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor.

(3) Referatul de evaluare se depune până în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru la Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1.


ART. 3

(1) Anunţul privind examenul de promovare în grad/treaptă profesională se afişează la sediul şi pe pagina de internet a D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru organizarea acestuia.

(2) Anunţul va conţine în mod obligatoriu:

a) data, ora şi locul desfăşurării examenului;

b) bibliografia şi, după caz tematica;

c) modalitatea de desfăşurare a examenului.


ART. 4

Examenul de promovare a personalului contractual în grad/treaptă profesională constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz, stabilite de comisia de examinare. Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităţilor practice.


ART. 5

  1. În vederea susținerii examenului de promovare în grad/treaptă

profesională, prin act administrativ al conducătorului instituției, se constituie comisia de examinare și comisia pentru soluționarea contestațiilor.

  1. Comisiile sunt formate din 3 membri cu experienţa şi cunoştinţele

necesare în domeniul postului în care se face promovarea şi un secretar, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, respectiv din comisii vor face parte și reprezentanți ai sindicatului.

  1. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei

şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

(4) La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare în grad/treaptă profesională, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite, conform alin. (3).

(5) Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

(6) Durata examenului de promovare în grad/treaptă profesională se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

(7) În cadrul examenului de promovare în grad/treaptă profesională fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

b) abilităţi de comunicare;

c) capacitate de sinteză;

d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

(8) Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut la alin. (7).

(9) Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de examinare, care va include următoarele criterii de evaluare:

a) capacitatea de adaptare;

b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;

c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;

d) capacitatea de comunicare;

e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

(10) Proba practică este notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte.

(11) Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut la alin. (9).

(12) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

(13) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

(14) Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

(15) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

(16) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar rezultatele finale se afişează la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 1 în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.


ART. 6

  1. Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii

superior se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-un post prevăzut cu studii superioare de scurtă sau de lungă durată, al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării, ca urmare a obţinerii unei diplome de nivel superior şi a promovării examenului organizat în acest sens, cu respectarea dispozițiilor privitoare la organizarea și desfășurarea concursului.

(2) Propunerea de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de instituție ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, justificată de necesitatea modificării fişei de post, se face de către şeful ierarhic superior la cererea salariatului, însoţită de copia legalizată a diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi este aprobată de către conducătorul D.G.A.S.P.C. Sector 1.

(3) Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face numai în măsura în care conducătorul D.G.A.S.P.C. Sector 1 decide ca atribuţiile din fişa postului să fie modificate în mod corespunzător.


ART. 7

(1) Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

(2) După promovare fişa de post se modifică şi se completează cu noi atribuţii.------------------------------------------------//-------------------------------------------CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ŞI RESURSE UMANE

Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti

resurse.umane @dgaspc-sectorul1.ro

tel/fax: 021.222.99.17

Website:www.dgaspc-sectorul1.ro

operator de date cu caracter personal nr. 6306DISPOZIȚIA NR.Văzând

Referatul întocmit de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane, în referire la organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale, pentru personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Luând în considerare prevederile

Legii nr. 284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificări și completări;

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificări și completări;

Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificări și completări,

În temeiul prevederilor

art. 8 alin. 1 din Anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări, coroborat cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;


Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1


DISPUNE:


Art. 1 (1) În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, examenul de promovare în grade sau trepte profesionale pentru personalul încadrat în funcții de natură contractuală, se organizează trimestrial, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute.

  1. În vederea organizării și desfășurării examenului de promovare în

grad/treaptă profesională, Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane va supune aprobării Nota internă de informare, care va sta la baza inițierii procedurilor.

Art. 2 Se aprobă Procedura internă privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei parte integrantă din prezenta Dispoziție.

Art. 3 Prezenta Dispoziție se comunică compartimentelor din cadrul instituției și se aduce la cunoștința salariaților prin grija conducătorilor acestora.

Art. 4 Prezenta dispoziție se afișează la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și se publică pe pagina de internet a instituției.

Dispozitia in format PDF


Sari la conținut